(PO) BAUTECH, spol. s r. o., IČO 17324971

Kutlíkova 17, 85250 Bratislava

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
12.12.2014
Zverejnený v OV č.:
238/2014
Dlžník/Úpadca:
BAUTECH, spol. s r.o. IČO 17 324 971, , Kutlíková 17, 852 50 Bratislava,
Správca:
JUDr. Marek Benko , LL.M. , Šoltésovej 14, 81108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
6K/50/2014
Spisová značka správcu:
6K/50/2014 S1478
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

JUDr. Marek Benko, LL.M., správca konkurznej podstaty úpadcu – BAUTECH, spol. s r.o., so sídlom Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, IČO:17 324 971 oznamuje v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov číslo bankového účtu, na ktorý je možné skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok. Číslo účtu pre zloženie kaucie: 2949460686/1100 vedené v Tatra banke a.s., IBAN: SK97 1100 0000 0029 4946 0686. Na bankový účet správcu sa zloží kaucia 350,00 € s uvedeným čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Popretie pohľadávky je účinné len, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na uvedený bankový účet bola zložená kaucia. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia.