(FOP) Pavol Orihel ORO - TRADE, IČO 30101620

Potočná 25, 92207 Veľké Kostoľany

Ustanovenie správcu,
Dátum vydania:
22.12.2014
Dátum zverejnenia:
31.12.2014
Zverejnený v OV č.:
248/2014
Autor oznamu:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Spisová značka:
36K/30/2014
ICS:
2114226112
Vydal:
JUDr. Martin Smolko
Vydal FN:
Sudca
Odoslal:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Dlžník/Úpadca:
Pavol Orihel IČO 30101620, , Školská 508/5, 92207 Veľké Kostoľany, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Pavol Orihel IČO 30101620, , Školská 508/5, 92207 Veľké Kostoľany, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Pavol Orihel, nar. 02.03.1960, bytom Školská 508/5, 922 07 Veľké Kostoľany, podnikajúci pod obchodným menom Pavol Orihel ORO - TRADE, s miestom podnikania Potočná 25/25, 922 07 Veľké Kostoľany, IČO: 30 101 620, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Piešťany, číslo živnostenského registra: 204-3885, takto
Rozhodnutie:
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi Pavol Orihel, nar. 02.03.1960, bytom Školská 508/5, 922 07 Veľké Kostoľany, podnikajúci pod obchodným menom Pavol Orihel ORO - TRADE, s miestom podnikania Potočná 25/25, 922 07 Veľké Kostoľany, IČO: 30 101 620, predbežného správcu JUDr. Vieru Novákovú, so sídlom kancelárie Mierové námestie č. 1, 924 01 Galanta U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Oznam: