Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-6K/8/2012

(PO) HOME STUDIO, a.s., IČO 36783200

Bajkalská 29 , 82105 Bratislava

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurz...
Dátum vydania:
18.2.2014
Dátum zverejnenia:
24.02.2014
Zverejnený v OV č.:
37/2014
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
6K/8/2012
ICS:
1112205955
Vydal:
JUDr. Lenka Šimkaninová
Vydal FN:
vyšší súdny úradník
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
HOME STUDIO, a.s. IČO 36783200, , Bajkalská 29, 82105 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
HOME STUDIO, a.s. IČO 36783200, , Bajkalská 29, 82105 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HOME STUDIO s. r. o., so sídlom Bajkalská 29, 821 05 Bratislava, IČO: 36 783 200, správcom ktorého je JUDr. Peter Petrán, so sídlom Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava, značka správcu: S 353, rozhodol o potvrdení prevodu pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.02.2014.