(PO) R I M A V A N , chemické výrobné družstvo invalidov "v likvidácii", IČO 00168084

Čerenčianska cesta 27, 97980 Rimavská Sobota

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
03.03.2014
Zverejnený v OV č.:
42/2014
Dlžník/Úpadca:
RIMAVAN, chemické výrobné družstvo invalidov„ v konkurze“ IČO 00168084, , Čerenčianska cesta 27, 97980 Rimavská Sobota,
Správca:
JUDr Alena Balážová , Pernikárska 8, 01001 Žilina,
Spisová značka súdu:
39K/45/2005
Spisová značka správcu:
39K/45/2005 S 568
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

V konkurznej veci 39K/45/2005 správca JUDr. Alena Balážová, sídlo kancelárie- Pernikárska 8, 010 01 Žilina RIMAVAN, chemické výrobné družstvo invalidov„ v konkurze“, Čerenčianska cesta 27, 979 80 Rimavská Sobota  , IČO: 00 168 084

v y h l a s u j e

verejného ponukového konania na predaj majetku všeobecnej podstaty úpadcu

na peňažnú pohľadávku 

Por.č.

Dlžník/sídlo

Popis pohľadávky

Súp.hodnota majetku

 

1 rade:

Peter Radačovský

trv. bytom: Cottbuská 1370/12

040 23 Košice

2 rade:

Peter Varga

trv. bytom: Trieda SNP 212/52

040 11 Košice

Pohľadávka vo výške 5110,90 Eur + prisl., ktorá je vymáhaná súdnym  konaním 19C/176/2004 OS KE2.

Spor zatiaľ neukončený právoplatným a vykonateľným rozsudkom súdu.

 

 

5110,90 Eur

Za najvyššiu ponúkanú kúpnu cenu 

            Záujemca doručí správcovi ponuku v zalepenej obálke s viditeľným označením „ KONKURZ 19C/176/2004, NEOTVÁRAŤ “ tak, aby bola doručená na adresu kancelárie správcu do 10 dní od  zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.

Náležitosti ponuky:

Písomná ponuka musí obsahovať:

- výšku navrhovanej kúpnej ceny, s tým, že kúpna cena záujemcom musí byť uhradená vopred naj-neskôr pri podpise zmluvy o postúpení pohľadávok

- nezameniteľné označenie zložky majetku,

- pri záujemcovi, fyzickej osobe : meno priezvisko, adresu trvalého pobytu, IČO a sídlo podnikania, ak

  ide o živnostníka,

- pri záujemcovi, právnickej osobe : obchodné meno, sídlo a IČO.

Otváranie obálok sa uskutoční do 15 dní odo dňa uplynutia lehoty na podávanie ponúk. Z otvá

várania a vyhodnotenia doručených ponúk sa vyhotoví úradný záznam.

JUDr. Alena Balážová, správca.