(PO) SENADO, s.r.o., IČO 35971444

Šafárikova 81, 90301 Senec

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurz...
Dátum vydania:
3.1.2014
Dátum zverejnenia:
13.01.2014
Zverejnený v OV č.:
7/2014
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
3K/38/2011
ICS:
1111218521
Vydal:
Mgr. Štefan Mikuš
Vydal FN:
vyšší súdny úradník
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
SENADO, s.r.o. IČO 35971444, , Šafárikova 81, 90301 Senec, Slovenská republika
Navrhovatelia:
SENADO, s.r.o. IČO 35971444, , Šafárikova 81, 90301 Senec, Slovenská republika
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SENADO, s.r.o., so sídlom Šafárikova 81, 903 01 Senec, IČO: 35 971 444, ktorého Ste správcom, Vám týmto oznamuje, že uznesenie č.k. 3K/38/2011-194 zo dňa 28.11.2013, ktorým súd rozhodol o vstupe veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, nadobudlo právoplatnosť dňa 24.12.2013.