(PO) OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii, IČO 36207195

Vstupný areál U.S.Steel , 04454 Košice

P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Igor Varga, s...
Dátum vydania:
6.5.2014
Dátum zverejnenia:
14.05.2014
Zverejnený v OV č.:
90/2014
Autor oznamu:
Okresný súd Košice I
Spisová značka:
26K/64/2013
ICS:
7113231595
Vydal:
JUDr. Michal Leščinský
Vydal FN:
vyšší súdny úradník
Odoslal:
Okresný súd Košice I
Dlžník/Úpadca:
OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii IČO 36207195, , Vstupný areál U.S.Steel 04454 Košice, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Milan Ház , Bankov 3, 04001 Košice, Slovenská republika OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii IČO 36207195, , Vstupný areál U.S.Steel 04454 Košice, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii, so sídlom Vstupný areál U.S. Steel, Košice 044 54, IČO: 36 207 195 v zastúpení: Milan Ház, likvidátor, so sídlom kancelárie Bankov č. 3, Košice 040 01 o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
Rozhodnutie:
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Igor Varga, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S898, odmenu vo výške 339,94 EUR. P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Igor Varga, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S898, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 572,88 EUR. U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: JUDr. Igor Varga, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S898 odmenu vo výške 912,82 EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 21.11.2013 položka denníka D18 - 162/2013 na adresu správcu: JUDr. Igor Varga, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S898, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).
Oznam: