(FOP) Štefánia Lucová - DOLMES, IČO 34295411

Topoľovka , 06745 Topoľovka

3K/176/2005-150 UZN E SE N IE Krajský s...
Dátum zverejnenia:
02.01.2015
Zverejnený v OV č.:
1/2015
Krajský súd Košice
3K/176/2005, Štefánia Lucová, IČO: 30.11.1962, Topoľovka 56, Topoľovka,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

                                                 

           3K/176/2005-150

 

                                                                                                  U Z N E S E N I E

 

            Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Štefánia Lucová, nar. 30.11.1962, Topoľovka 56,  takto

                                                                                               r o z h o d o l :

 

A/        Zvoláva opakovanú schôdzu veriteľov na deň 20. januára 2015 o 10,00 hod.

v budove Krajského súdu v Košiciach, Štúrova 29, v pojednávacej miestnosti

č. 200/II. posch.

 

Program schôdze veriteľov:            Schválenie čiastočného plánu speňaženia             

 

B/        Na schôdzu veriteľov súd predvoláva:

- správcu:  Ing. Dagmar Prividi, Hlavná 25,  Košice                                       

- konkurzných veriteľov, ktorí do prieskumného pojednávania písomne, na

  Krajskom súde  v Košiciach, prihlásili svoje pohľadávky proti úpadcovi.        

 

      P o u č e n i e  :  Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

                            

                                   V Košiciach dňa  16. decembra 2014

 

                                                                                                  JUDr. Roman Rizman

                                                                                                         predseda senátu