(FOP) Pavol Orihel ORO - TRADE, IČO 30101620

Potočná 25, 92207 Veľké Kostoľany

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Dátum zverejnenia:
08.06.2015
Zverejnený v OV č.:
107/2015
Dlžník/Úpadca:
Pavol Orihel IČO 2.3.1960, , Potočná 25/25, 92207 Veľké Kostoľany ,
Správca:
JUDr. Viera Nováková , Z. Kodálya 769/29, 92427 Galanta ,
Spisová značka súdu:
36K/30/2014
Spisová značka správcu:
36K/30/2014 S1221
Druh:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Text:

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu : Pavol Orihel, nar. 2.3.1960, bytom Potočná 25/25, 922 07 Veľké Kostoľany  konaného dňa 1.6.2015 o 13.20 hod. v kancelárii správcu konkurznej podstaty JUDr. Viery Novákovej na adrese :  Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta. 

 

Prítomní:  

  1. za kanceláriu správcu :    JUDr. Viera Nováková, správca konkurznej podstaty 
  2. Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005, zastúpený Ing. Janou Šírovou, bytom Sološnica č. 52 na základe poverenia zo dňa 25.5.2015,  

 

Program :

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Informácia o doterajšej a plánovanej činnosti správcu a o zamýšľaných úkonov pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva úpadcu a jeho manželky a pri speňažovaní majetku úpadcu
  3. Záver

 

Priebeh zasadnutia:

Schôdzi predsedal jej zvolávateľ – správca. Správca otvoril zasadnutie o 13.20 hod. a privítal prítomného zástupcu veriteľov. Správca uviedol, že prvé zasadnutie zvolal v súlade s ust. § 38 ods. 1 ZoKR. Zástupca veriteľov bol zvolený v súlade s ust. § 107 ods. 2 ZoKR.

Správca predložil informáciu o doterajšej a plánovej činnosti správcu a o zamýšľaných úkonoch pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva úpadcu a jeho manželky a pri speňažovaní majetku.  Zástupca veriteľ vzal na vedomie prednesenú informáciu. Správca a zástupca veriteľov sa dohodli, že

  • pri speňažovaní majetku a pri úkonoch týkajúcich sa vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva úpadcu a jeho manželky si správca vždy vyžiada písomný pokyn veriteľa, ktorý bude pre neho záväzný.
  • vzájomná komunikácia bude prebiehať elektronicky,   
  • správca bude predkladať zástupcovi veriteľov správy o stave konkurzného konania a speňažovania majetku každých 90 dní. 

 

V Bratislave dňa 1.6.2015

Zápisnicu vyhotovil zástupca veriteľov:  

Slovenská konsolidačná, a.s.