(FOP) Pavol Orihel ORO - TRADE, IČO 30101620

Potočná 25, 92207 Veľké Kostoľany

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
08.06.2015
Zverejnený v OV č.:
107/2015
Dlžník/Úpadca:
Pavol Orihel IČO 2.3.1960, , Potočná 25/25, 92207 Veľké Kostoľany ,
Správca:
JUDr. Viera Nováková , Z. Kodálya 769/29, 92427 Galanta ,
Spisová značka súdu:
36K/30/2014
Spisová značka správcu:
36K/30/2014 S1221
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Predmet:    Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty


JUDr. Viera Nováková, so sídlom Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta  ako správca úpadcu : Pavol Orihel, nar. 2.3.1960, bytom Potočná 25/25, 922 07 Veľké Kostoľany týmto, v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehote.
 

Poradové číslo v zozname pohľadávok : 13/O

Veriteľ :  Orange Slovensko, a.s. so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270. Pohľadávka  prihlásená prihláškou č. 1 v celkovej sume 1.055,10 €

 

V Galante dňa 18.5.2015   

JUDr. Viera Nováková, správca