(PO) BAUTECH, spol. s r. o., IČO 17324971

Kutlíkova 17, 85250 Bratislava

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zverejnenia:
20.01.2015
Zverejnený v OV č.:
12/2015
Dlžník/Úpadca:
BAUTECH, spol. s r.o. IČO 17 324 971, , Kutlíková 17, 852 50 Bratislava,
Správca:
JUDr. Marek Benko , LLM. , Šoltésovej 14, 81108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
6K/50/2014
Spisová značka správcu:
6K/50/2014 S1478
Druh:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:

Iná majetková hodnota

Právny dôvod vzniku: nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v zmysle uznesenia OS Bratislava I, sp.zn. 6K/50/2014-173 zo dňa 10.10.2014, uverejnené v OV 198/2014

Celková suma 1 659,70 €