(PO) BAUTECH, spol. s r. o., IČO 17324971

Kutlíkova 17, 85250 Bratislava

Súd priznáva správcovi: JUDr. Marek Benko, LL.M., so sídlo...
Dátum vydania:
15.1.2015
Dátum zverejnenia:
21.01.2015
Zverejnený v OV č.:
13/2015
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
6K/50/2014
ICS:
1114224686
Vydal:
Mgr. Angela Balázsová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
BAUTECH, spol. s r.o. IČO 17324971, , Kutlíkova 17, 85250 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
BAUTECH, spol. s r.o. IČO 17324971, , Kutlíkova 17, 85250 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BAUTECH, spol. s r.o., so sídlom Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 17 324 971, správcom ktorého je JUDr. Marek Benko, LL.M., so sídlom kancelárie Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 1478, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
Rozhodnutie:
Súd priznáva správcovi: JUDr. Marek Benko, LL.M., so sídlom kancelárie Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 1478, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 1.742,68 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Oznam: