Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-2K/61/2011

(PO) K - DAMAS s. r. o. " v likvidácii ", IČO 36817732

Klariská 7, 81103 Bratislava

Súd návrh správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majet...
Dátum vydania:
15.1.2015
Dátum zverejnenia:
21.01.2015
Zverejnený v OV č.:
13/2015
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
2K/61/2011
ICS:
1111238384
Vydal:
JUDr. Stanislava Bezáková
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
K - DAMAS s.r.o. v "likvidácii" IČO 36817732, , Klariská 7, 81103 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
K - DAMAS s.r.o. v "likvidácii" IČO 36817732, , Klariská 7, 81103 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Rozhodnutie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu K- DAMAS s.r.o. v likvidácii, so sídlom Klariská 7, 811 03 Bratislava, IČO: 36 817 732, správcom ktorého je Mgr. Martin Pohovej, so sídlom kancelárie Námestie slobody 10, 811 06 Bratislava, značka správcu: S 1491, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku
Rozhodnutie:
Súd návrh správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Oznam: