(FOP) Pavol Orihel ORO - TRADE, IČO 30101620

Potočná 25, 92207 Veľké Kostoľany

Súd p r i z n á v a správcovi JUDr. Viere Novákovej, so sí...
Dátum vydania:
9.6.2015
Dátum zverejnenia:
15.06.2015
Zverejnený v OV č.:
112/2015
Autor oznamu:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Spisová značka:
36K/30/2014
ICS:
2114226112
Vydal:
Mgr. Matúš Škarbala
Vydal FN:
Vyšší súdny úradník
Odoslal:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Dlžník/Úpadca:
Pavol Orihel IČO 30101620, , Školská 508/5, 92207 Veľké Kostoľany, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Pavol Orihel IČO 30101620, , Školská 508/5, 92207 Veľké Kostoľany, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Orihel, nar. 02.03.1960, bytom Potočná č. 25/25, 922 07 Veľké Kostoľany, správcom ktorého je JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta, o odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
Rozhodnutie:
Súd p r i z n á v a správcovi JUDr. Viere Novákovej, so sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta, paušálnu odmenu vo výške 796,65 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR). Proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa je vždy prípustné odvolanie. Odvolaniu podanému proti rozhodnutiu, ktoré vydal súdny úradník alebo justičný čakateľ, môže v celom rozsahu vyhovieť sudca, ktorého rozhodnutie sa považuje za rozhodnutie súdu prvého stupňa; ak sudca odvolaniu nevyhovie, predloží vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu. Ak odvolanie podané v odvolacej lehote oprávnenou osobou smeruje proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa, proti ktorému zákon odvolanie nepripúšťa (§ 202 O.s.p.), rozhodnutie sa podaním odvolania zrušuje a opätovne rozhodne sudca (§ 374 ods. 4 O.s.p.).
Oznam: