Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 2R/8/2015

(PO) V A V invest, s.r.o. "v reštrukturalizácii", IČO 31615325

Námestie SNP 3, 97401 Banská Bystrica

Začiatok reštrukturalizačného konania
Dátum vydania:
16.06.2015
Dátum zverejnenia:
22.06.2015
Zverejnený v OV č.:
117/2015
Autor oznamu:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka:
2R/8/2015
ICS:
6115212034
Vydal:
JUDr. Eva Mihálechová
Vydal FN:
samosudca
Odoslal:
Okresný súd Banská Bystrica
Dlžník:
V A V invest, s.r.o. IČO 31615325, , Námestie SNP 3, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Navrhovatelia:
V A V invest, s.r.o. IČO 31615325, , Námestie SNP 3, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Druh:
Rozhodnutie
Hlavička:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka V A V invest, s.r.o., so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 2210/S o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, takto
Rozhodnutie:
Z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi V A V invest, s.r.o., so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Oznam: