(PO) OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii, IČO 36207195

Vstupný areál U.S.Steel , 04454 Košice

O Z N A M Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného kon...
Dátum vydania:
22.6.2015
Dátum zverejnenia:
29.06.2015
Zverejnený v OV č.:
122/2015
Autor oznamu:
Okresný súd Košice I
Spisová značka:
26K/64/2013
ICS:
7113231595
Vydal:
JUDr. Michal Leščinský
Vydal FN:
vyšší súdny úradník
Odoslal:
Okresný súd Košice I
Dlžník/Úpadca:
OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii IČO 36207195, , Vstupný areál U.S.Steel 04454 Košice, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Milan Ház , Bankov 3, 04001 Košice, Slovenská republika OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii IČO 36207195, , Vstupný areál U.S.Steel 04454 Košice, Slovenská republika
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
O Z N A M Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii, so sídlom Vstupný areál U.S. Steel, Košice 044 54, IČO: 36 207 195 uznesením zo dňa 12.05.2015 č.k. 26K/64/2013-1396 potvrdil prevod pohľadávok do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto konkurzného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.06.2015.