(PO) OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii, IČO 36207195

Vstupný areál U.S.Steel , 04454 Košice

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Dátum zverejnenia:
06.07.2015
Zverejnený v OV č.:
127/2015
Dlžník/Úpadca:
OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii IČO 36 207 195, , Vstupný areál U.S.Steel 1, 044 54 Košice,
Správca:
JUDr. Igor Varga , Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov,
Spisová značka súdu:
26K/64/2013
Spisová značka správcu:
26K/64/2013, S 898
Druh:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Text:

Správca konkurznej podstaty OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii, so sídlom Vstupný areál U.S. Steel, 044 54   Košice, IČO: 36 207 195, JUDr. Igor Varga, v konkurznom konaní, vedenom pod č. k. 26K/64/2013 zvoláva na deň 24.07.2015 schôdzu veriteľov v kancelárii správcu:

Hviezdoslavova 1234/4, 075 01  Trebišov, o 10.00 hod. s týmto programom schôdze:

 

                                       1. Voľba nového člena veriteľského výboru (doplňujúca voľba)

                                            (namiesto člena VV Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.)

                                       2. Rôzne

Pozn.:

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: OCEKON

Engineering s.r.o. v likvidácii, so sídlom Vstupný areál U.S. Steel, Košice 044 54, IČO: 36 207 195 uznesením zo dňa 12.05.2015 č.k. 26K/64/2013-1396 potvrdil prevod pohľadávok do konkurzného konania navrhovateľovi:

Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto konkurzného veriteľa:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.06.2015.       

 

 

                                                                                                          JUDr. Igor Varga

                                                                                                               správca KP