(PO) OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii, IČO 36207195

Vstupný areál U.S.Steel , 04454 Košice

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
29.07.2015
Zverejnený v OV č.:
144/2015
Dlžník/Úpadca:
OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii IČO 36 207 195, , Vstupný areál U.S.Steel 1, 04454 Košice,
Správca:
JUDr. Igor Varga , Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov,
Spisová značka súdu:
26K/64/2013
Spisová značka správcu:
26K/64/2013, S 898
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Zápisnica zo zasadnutia schôdze veriteľov

            Zasadnutie schôdze veriteľov sa uskutočnilo dňa 24.07.2015 o 10.00 hod. v sídle správcu: Hviezdoslavova 1234/4, 075 01  Trebišov.

 

Prítomní:

Podľa priloženej prezenčnej listiny, na schôdzi veriteľov bol prítomný veriteľ č. 15 VARIAKOV, a.s., ktorého pohľadávka sa uspokojuje ako podriadená, bez hlasovacieho práva.

 

Zvolávateľ:

JUDr. Igor Varga, správca KP

 

Program schôdze:

1. Voľba nového člena veriteľského výboru (doplňujúca voľba)

(namiesto člena VV Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.)                                      

 2. Rôzne

 

Schôdza sa uskutočnila v súlade s programom, všetci prihlásení veritelia boli aj písomne oboznámení  s konaním schôdze veriteľov prostredníctvom Obchodného vestníka.

 

Bod programu č. 1 – Voľba nového člena veriteľského výboru (doplňujúca voľba)

Správca podstaty vysvetlil na schôdzi veriteľov dôvody na doplnenie člena veriteľského výboru, vzhľadom k tomu, že pôvodný člen veriteľského výboru Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. zaniklo mu postavenie účastníka konania postúpením pohľadávky na Slovenskú konsolidačnú, a.s.

Schôdza hlasovala v poradí od veriteľa s najvyššou výškou prihlásenej a zistenej pohľadávky v poradí od veriteľ č. 25, veriteľ č. 16, veriteľ č. 32.

 

Hlasovanie:

1. Za veriteľa č. 25 – BE Group CZ, s.r.o., Frýdecká 475, 719 04  Ostrava hlasovalo:

Za: 0

Proti: 16 397

Zdržal sa hlasovania: 0

 

2. Za veriteľa č. 16 – BE Group Slovakia, s.r.o., Továrenská 6. 071 01  Michalovce hlasovalo:

Za: 16 397

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

 

3. Za veriteľa č. 32 – Darina Čegiňová – TOMI, Pražská 8, 040 11  Košice hlasovalo:

Za: 0

Proti: 16 397

Zdržal sa hlasovania: 0

 

Uznesenie

Za člena veriteľského výboru bol počtom hlasov 16 397 zvolený veriteľ č. 16 BE Group Slovakia, s.r.o., Továrenská 6, 071 01  Michalovce.

Bod programu č. 2  - rôzne

Prítomní nemali žiadne podnety.

 

Predseda schôdze veriteľov: JUDr. Igor Varga, správca KP

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny