Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 2R/8/2015

(PO) V A V invest, s.r.o. "v reštrukturalizácii", IČO 31615325

Námestie SNP 3, 97401 Banská Bystrica

Povolenie reštrukturalizácie, Ustanovenie správcu
Dátum vydania:
23.07.2015
Dátum zverejnenia:
30.07.2015
Zverejnený v OV č.:
145/2015
Autor oznamu:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka:
2R/8/2015
ICS:
6115212034
Vydal:
JUDr. Eva Mihálechová
Vydal FN:
samosudca
Odoslal:
Okresný súd Banská Bystrica
Dlžník:
V A V invest, s.r.o. IČO 31615325, , Námestie SNP 3, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Navrhovatelia:
V A V invest, s.r.o. IČO 31615325, , Námestie SNP 3, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Druh:
Rozhodnutie
Hlavička:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka V A V invest, s.r.o., so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 2210/S o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, takto
Rozhodnutie:
P o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka V A V invest, s.r.o., so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325. U s t a n o v u j e správcu Mgr. Roberta Antala so sídlom kancelárie Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica. Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku). Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní. U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu: a) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby; b) nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej právnickej osobe; c) prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom; d) uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov; e) zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou; f) urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu; g) urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok; h)vykonanie iného než bežného právneho úkonu (§10 ods. 1 ZKR) i) akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v priebehu jedného roka v sume presahujúcej 20.000 eura, s výnimkou plnení vyplývajúcich z právnych úkonov dlžníka schválených správcom; j) akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo mimozmluvných sankcií; k) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom; l) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky; m) uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle § 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. 2. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (§ 122 ods. 2 ZKR). 3. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR). Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). 4. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku (§ 122 ods. 1, druhá veta ZKR). 5. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR). 6. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR). 7. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). 8. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň povolenia reštrukturalizácie Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). 9. Účastník reštrukturalizačného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku).
Oznam: