(PO) PREFA Sučany, a.s., IČO 31561748

Podhradská cesta 2, 03852 Sučany

Opravuje celkovú výšku pohľadávok, uvedenú vo výroku uzne...
Dátum vydania:
5.8.2015
Dátum zverejnenia:
12.08.2015
Zverejnený v OV č.:
154/2015
Autor oznamu:
Okresný súd Žilina
Spisová značka:
4R/1/2012
ICS:
5112211357
Vydal:
JUDr., Ing. Katarína Muráriková
Vydal FN:
Vyšší súdny úradník
Odoslal:
Okresný súd Žilina
Dlžník/Úpadca:
Navrhovatelia:
PREFA Sučany, a.s. IČO 31561748, , Podhradská cesta 2, 03852 Sučany, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PREFA Sučany, a.s., so sídlom Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 31 561 748, správcom ktorého je: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, takto
Rozhodnutie:
Opravuje celkovú výšku pohľadávok, uvedenú vo výroku uznesenia Okresného súdu Žilina č.k. 4R 1/2012-2221 zo dňa 7.7.2015, zverejneného v Obchodnom vestníku 132/2015 zo dňa 13.7.2015, a to tak, že celková výška pohľadávok, ktoré sú v zozname pohľadávok vedené pod číslami 580 až 583, je 6.235,30 EUR. Opravuje odôvodnenie uznesenia Okresného súdu Žilina 4R 1/2012-2221 zo dňa 7.7.2015, zverejneného v Obchodnom vestníku 132/2015 zo dňa 13.7.2015, tak, že v poslednom odseku odôvodnenia nahrádza sumu 6.623,30 EUR sumou 6.235,30 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom počte vyhotovení, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia. V odvolaní je potrebné uviesť: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha. Ak bolo vydané opravné uznesenie, plynie lehota na podanie odvolania znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej zmeny / 204 ods. 1 veta druhá Občianskeho súdneho poriadku /.
Oznam: