Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 28R/4/2010

(PO) VENGE s.r.o. v konkurze, IČO 36815292

Hollého 1925/18, 02001 Púchov

Súd schvaľuje záväzný pokyn na speňaženie nehnuteľného majet...
Dátum vydania:
17.8.2015
Dátum zverejnenia:
20.08.2015
Zverejnený v OV č.:
160/2015
Autor oznamu:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka:
28R/4/2010
ICS:
3110221597
Vydal:
Mgr. Patricie Kepeňová
Vydal FN:
samosudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Trenčín
Dlžník:
VENGE, s. r. o. v konkurze IČO 36815292, , Hollého 1925/18, 02001 Púchov,
Navrhovatelia:
J. VRÁBEL, s. r. o. IČO 43981763, , Dvory 18/1932, 02001 Púchov, VENGE, s. r. o. v konkurze IČO 36815292, , Hollého 1925/18, 02001 Púchov,
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Trenčín vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu VENGE, s. r. o. v konkurze so sídlom Hollého 1925/18, 020 01 Púchov, IČO 36 815 292, ktorého správcom je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s. so sídlom kancelárie 17. Novembra 37, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO 36 669 415, značka správcu S1169, o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu, takto
Rozhodnutie:
Súd schvaľuje záväzný pokyn na speňaženie nehnuteľného majetku úpadcu zapísaného v súpise oddelenej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 105/2012 dňa 01.06.2012 pod položkou K 007051 v znení predloženom súdu správcom dňa 14.07.2015 A. nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 1027, k.ú. Púchov, - pozemky - parc. reg „C“ evidované na katastrálnej mape, a to parc. č. druh pozemku výmera v m2 444/1 zastavaná plocha a nádvorie 499 444/2 zastavaná plocha a nádvorie 108 446 zastavaná plocha a nádvorie 147 spoluvlastnícky podiel 1600/2559 (ďalej len ,,Nehnuteľnosti A”) B. nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4246, k.ú. Púchov, - nebytové priestory nachádzajúce sa v stavbe - Polyfunkčný dom a dentálna ambulancia, súp. č. 1925, na parc. č. 444/3 o výmere 783 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, a to č. nebyt. priestoru podľa LV č. vchodu a č. podlažia/poschodia podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku reg. „C“ parc. č. 444/3, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 12-1 vchod:1 , 1 p. 288/2559 12-2 vchod:1 , 1 p. 385/2559 12-3 vchod:1 , 2 p. 69/2559 12-4 vchod:1 , 2 p. 73/2559 12-5 vchod:1 , 2 p. 81/2559 12-6 vchod:1 , 2 p. 35/2559 12-7 vchod:1 , 2 p. 39/2559 12-8 vchod:1 , 2 p. 35/2559 12-10 vchod:1 , 2 p. 139/2559 12-11 vchod:1 , 2 p. 34/2559 12-13 vchod:1 , 1 p. 53/2559 1-9 vchod:1 , 2 p. 81/2559 (ďalej len ,,Nehnuteľnosti B”) (Nehnuteľnosti A a Nehnuteľnosti B ďalej spolu len ,,Nehnuteľnosti”) Hodnota Nehnuteľností bola určená Znaleckým posudkom zo dňa 07.09.2014 vyhotoveným Ing. Andrejom Gálikom, Nad Tehelňou 11, 911 01 Trenčín (ďalej tiež ako „Znalecký posudok“). Správca speňaží Nehnuteľnosti v súlade s postupom uvedeným v ust. § 92 ods. 1 písm. b) a ods. 5 a 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2011 (ďalej len ZKR) a v súlade so zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoDD“), a to formou 1. opakovaného kola dražby zorganizovaného prostredníctvom dražobnej spoločnosti Dražobná spoločnosť, a. s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, IČO 35 849 703 (ďalej len ,,Dražobník”) v zmysle záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa. Nehnuteľnosti budú speňažované jednotlivo v nasledovných súboroch: Súbor č. 1: · nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 4246, vedenom na Okresnom úrade Púchov, katastrálny odbor, k.ú. Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčný dom a dentálna ambulancia so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3, o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 12 - 1 Vchod: 1, 1. p. 288/2559 · spoluvlastnícky podiel 351/2559 na pozemkoch - parcelách registra “C“ evidovaných na katastrálnej mape, zapísaných na liste vlastníctva č. 1027, vedenom na Okresnom úrade Púchov, katastrálny odbor, k.ú. Púchov, a to Parcelné číslo Druh pozemku Výmera v m2 444/1 Zastavané plochy a nádvoria 499 444/2 Zastavané plochy a nádvoria 108 446 Zastavané plochy a nádvoria 147 (ďalej len „Súbor č. 1“) Súbor č. 2: · nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 4246, vedenom na Okresnom úrade Púchov, katastrálny odbor, k.ú. Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčný dom a dentálna ambulancia so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3, o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 12 - 2 Vchod: 1, 1. p. 385/2559 · spoluvlastnícky podiel 469/2559 na pozemkoch - parcelách registra “C“ evidovaných na katastrálnej mape, zapísaných na liste vlastníctva č. 1027, vedenom na Okresnom úrade Púchov, katastrálny odbor, k.ú. Púchov, a to Parcelné číslo Druh pozemku Výmera v m2 444/1 Zastavané plochy a nádvoria 499 444/2 Zastavané plochy a nádvoria 108 446 Zastavané plochy a nádvoria 147 (ďalej len „Súbor č. 2“) Súbor č. 3: · nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 4246, vedenom na Okresnom úrade Púchov, katastrálny odbor, k.ú. Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčný dom a dentálna ambulancia so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3, o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 12 - 3 Vchod: 1, 2. p. 69/2559 · spoluvlastnícky podiel 84/2559 na pozemkoch - parcelách registra “C“ evidovaných na katastrálnej mape, zapísaných na liste vlastníctva č. 1027, vedenom na Okresnom úrade Púchov, katastrálny odbor, k.ú. Púchov, a to Parcelné číslo Druh pozemku Výmera v m2 444/1 Zastavané plochy a nádvoria 499 444/2 Zastavané plochy a nádvoria 108 446 Zastavané plochy a nádvoria 147 (ďalej len „Súbor č. 3“) Súbor č. 4: · nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 4246, vedenom na Okresnom úrade Púchov, katastrálny odbor, k.ú. Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčný dom a dentálna ambulancia so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3, o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 12 - 4 Vchod: 1, 2. p. 73/2559 · spoluvlastnícky podiel 89/2559 na pozemkoch - parcelách registra “C“ evidovaných na katastrálnej mape, zapísaných na liste vlastníctva č. 1027, vedenom na Okresnom úrade Púchov, katastrálny odbor, k.ú. Púchov, a to Parcelné číslo Druh pozemku Výmera v m2 444/1 Zastavané plochy a nádvoria 499 444/2 Zastavané plochy a nádvoria 108 446 Zastavané plochy a nádvoria 147 (ďalej len „Súbor č. 4“) Súbor č. 5: · nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 4246, vedenom na Okresnom úrade Púchov, katastrálny odbor, k.ú. Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčný dom a dentálna ambulancia so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3, o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 12 - 5 Vchod: 1, 2. p. 81/2559 · spoluvlastnícky podiel 99/2559 na pozemkoch - parcelách registra “C“ evidovaných na katastrálnej mape, zapísaných na liste vlastníctva č. 1027, vedenom na Okresnom úrade Púchov, katastrálny odbor, k.ú. Púchov, a to Parcelné číslo Druh pozemku Výmera v m2 444/1 Zastavané plochy a nádvoria 499 444/2 Zastavané plochy a nádvoria 108 446 Zastavané plochy a nádvoria 147 (ďalej len „Súbor č. 5“) Súbor č. 6: · nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 4246, vedenom na Okresnom úrade Púchov, katastrálny odbor, k.ú. Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčný dom a dentálna ambulancia so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3, o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 12 - 6 Vchod: 1, 2. p. 35/2559 · spoluvlastnícky podiel 43/2559 na pozemkoch - parcelách registra “C“ evidovaných na katastrálnej mape, zapísaných na liste vlastníctva č. 1027, vedenom na Okresnom úrade Púchov, katastrálny odbor, k.ú. Púchov, a to Parcelné číslo Druh pozemku Výmera v m2 444/1 Zastavané plochy a nádvoria 499 444/2 Zastavané plochy a nádvoria 108 446 Zastavané plochy a nádvoria 147 (ďalej len „Súbor č. 6“) Súbor č. 7: · nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 4246, vedenom na Okresnom úrade Púchov, katastrálny odbor, k.ú. Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčný dom a dentálna ambulancia so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3, o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 12 - 7 Vchod: 1, 2. p. 39/2559 · spoluvlastnícky podiel 48/2559 na pozemkoch - parcelách registra “C“ evidovaných na katastrálnej mape, zapísaných na liste vlastníctva č. 1027, vedenom na Okresnom úrade Púchov, katastrálny odbor, k.ú. Púchov, a to Parcelné číslo Druh pozemku Výmera v m2 444/1 Zastavané plochy a nádvoria 499 444/2 Zastavané plochy a nádvoria 108 446 Zastavané plochy a nádvoria 147 (ďalej len „Súbor č. 7“) Súbor č. 8: · nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 4246, vedenom na Okresnom úrade Púchov, katastrálny odbor, k.ú. Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčný dom a dentálna ambulancia so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3, o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 12 - 8 Vchod: 1, 2. p. 35/2559 · spoluvlastnícky podiel 43/2559 na pozemkoch - parcelách registra “C“ evidovaných na katastrálnej mape, zapísaných na liste vlastníctva č. 1027, vedenom na Okresnom úrade Púchov, katastrálny odbor, k.ú. Púchov, a to Parcelné číslo Druh pozemku Výmera v m2 444/1 Zastavané plochy a nádvoria 499 444/2 Zastavané plochy a nádvoria 108 446 Zastavané plochy a nádvoria 147 (ďalej len „Súbor č. 8“) Súbor č. 9: · nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 4246, vedenom na Okresnom úrade Púchov, katastrálny odbor, k.ú. Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčný dom a dentálna ambulancia so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3, o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 12 - 10 Vchod: 1, 2. p. 139/2559 · spoluvlastnícky podiel 169/2559 na pozemkoch - parcelách registra “C“ evidovaných na katastrálnej mape, zapísaných na liste vlastníctva č. 1027, vedenom na Okresnom úrade Púchov, katastrálny odbor, k.ú. Púchov, a to Parcelné číslo Druh pozemku Výmera v m2 444/1 Zastavané plochy a nádvoria 499 444/2 Zastavané plochy a nádvoria 108 446 Zastavané plochy a nádvoria 147 (ďalej len „Súbor č. 9“) Súbor č. 10: · nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 4246, vedenom na Okresnom úrade Púchov, katastrálny odbor, k.ú. Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčný dom a dentálna ambulancia so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3, o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 12 - 11 Vchod: 1, 2. p. 34/2559 · spoluvlastnícky podiel 41/2559 na pozemkoch - parcelách registra “C“ evidovaných na katastrálnej mape, zapísaných na liste vlastníctva č. 1027, vedenom na Okresnom úrade Púchov, katastrálny odbor, k.ú. Púchov, a to Parcelné číslo Druh pozemku Výmera v m2 444/1 Zastavané plochy a nádvoria 499 444/2 Zastavané plochy a nádvoria 108 446 Zastavané plochy a nádvoria 147 (ďalej len „Súbor č. 10“) Súbor č. 11: · nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 4246, vedenom na Okresnom úrade Púchov, katastrálny odbor, k.ú. Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčný dom a dentálna ambulancia so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3, o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 12 - 13 Vchod: 1, 1. p. 53/2559 · spoluvlastnícky podiel 65/2559 na pozemkoch - parcelách registra “C“ evidovaných na katastrálnej mape, zapísaných na liste vlastníctva č. 1027, vedenom na Okresnom úrade Púchov, katastrálny odbor, k.ú. Púchov, a to Parcelné číslo Druh pozemku Výmera v m2 444/1 Zastavané plochy a nádvoria 499 444/2 Zastavané plochy a nádvoria 108 446 Zastavané plochy a nádvoria 147 (ďalej len „Súbor č. 11“) Súbor č. 12: · nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 4246, vedenom na Okresnom úrade Púchov, katastrálny odbor, k.ú. Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčný dom a dentálna ambulancia so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3, o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 1 - 9 Vchod: 1, 2. p. 81/2559 · spoluvlastnícky podiel 81/2559 na pozemkoch - parcelách registra “C“ evidovaných na katastrálnej mape, zapísaných na liste vlastníctva č. 1027, vedenom na Okresnom úrade Púchov, katastrálny odbor, k.ú. Púchov, a to Parcelné číslo Druh pozemku Výmera v m2 444/1 Zastavané plochy a nádvoria 499 444/2 Zastavané plochy a nádvoria 108 446 Zastavané plochy a nádvoria 147 (ďalej len „Súbor č. 12“) Podmienky pre 1. opakované kolo dražby - výška najnižšieho podania bude stanovená v súlade so Znaleckým posudkom, v súlade s príslušnými ustanoveniami ZoDD a ZKR ako aj uloženým záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a. s. zo dňa 15.06.2015, doručeného správcovi dňa 23.06.2015, doručeného súdu dňa 12.08.2015, vedeného v konkurznom spise úpadcu pod č.l. 1287; - výška minimálneho prihodenia, výška dražobnej zábezpeky, spôsob zloženia dražobnej zábezpeky, ako aj ostatné podmienky dražby budú stanovené v súlade s príslušnými ustanoveniami ZoDD a ZKR; - Dražobník má nárok na úhradu nákladov preukázateľne vynaložených na materiálne a organizačné zabezpečenie prípravy a priebehu dražby; - odmena Dražobníka bude vo výške 3% z výťažku z dražby zníženého o náklady preukázateľne vynaložené dražobníkom na materiálne a organizačné zabezpečenie prípravy a priebehu dražby (ku všetkým sumám bude pripočítaná DPH); - v prípade ak bude 1. opakované kolo dražby neúspešné, Správca požiada súd o udelenie záväzného pokynu ako postupovať v ďalších kolách dražby.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Oznam: