(PO) BAUTECH, spol. s r. o., IČO 17324971

Kutlíkova 17, 85250 Bratislava

Súd pri výkone pôsobnosti veriteľského výboru ukladá správc...
Dátum vydania:
8.9.2015
Dátum zverejnenia:
14.09.2015
Zverejnený v OV č.:
176/2015
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
6K/50/2014
ICS:
1114224686
Vydal:
Mgr. Angela Balázsová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
BAUTECH, spol. s r.o. IČO 17324971, , Kutlíkova 17, 85250 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
BAUTECH, spol. s r.o. IČO 17324971, , Kutlíkova 17, 85250 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BAUTECH, spol. s r.o., so sídlom Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 17 324 971, správcom ktorého je JUDr. Marek Benko, LL.M., so sídlom kancelárie Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 1478, o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu pri speňažovaní majetku úpadcu
Rozhodnutie:
Súd pri výkone pôsobnosti veriteľského výboru ukladá správcovi: JUDr. Marek Benko, LL.M., so sídlom kancelárie Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 1478 záväzný pokyn speňažiť majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 233/2014 zo dňa 05.12.2014, súpisové položky č. 1-8, v zmysle § 92 ods. 1 písm. e) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizáciu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov iným vhodným spôsobom a to priamym predajom za podmienok v súlade s predloženým návrhom a povinnosť o výsledku speňaženia písomne informovať súd.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Oznam: