(PO) PREFA Sučany, a.s., IČO 31561748

Podhradská cesta 2, 03852 Sučany

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na m...
Dátum vydania:
11.9.2015
Dátum zverejnenia:
18.09.2015
Zverejnený v OV č.:
179/2015
Autor oznamu:
Okresný súd Žilina
Spisová značka:
4R/1/2012
ICS:
5112211357
Vydal:
JUDr., Ing. Katarína Muráriková
Vydal FN:
vyšší súdny úradník
Odoslal:
Okresný súd Žilina
Dlžník/Úpadca:
Navrhovatelia:
PREFA Sučany, a.s. IČO 31561748, , Podhradská cesta 2, 03852 Sučany, Slovenská republika
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PREFA Sučany, a.s., so sídlom Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 31 561 748, uznesením 4R 1/2012-2221 zo dňa 7.7. 2015 v spojení s opravným uznesením 4R 1/2012-2259 zo dňa 5.8. 2015 potvrdil prevod pohľadávok veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, v celkovej výške 6.6235,30 EUR, ktoré sú v zozname pohľadávok vedené pod číslami 580 až 583, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 30.7. 2015.