(PO) PARMA EXIM, s.r.o., IČO 35853808

Andrusovova 9/B, 85101 Bratislava

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Dátum zverejnenia:
29.01.2015
Zverejnený v OV č.:
19/2015
Dlžník/Úpadca:
PARMA EXIM, s.r.o. IČO 35853808, , Andrusovova 9/B, 85101 Bratislava,
Správca:
JUDr Katarína Podhorská Surkošová , Tomášikova 26, 82101 Bratislava,
Spisová značka súdu:
4K/47/2014
Spisová značka správcu:
4K/47/2014/S1271
Druh:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Text:

Zápisnica  z prvého zasadnutia veriteľského výboru

Sp. zn: 4K/47/2014/S1271

Dlžník: PARMA EXIM, s.r.o., so sídlom Andrusovova 9/B, 851 01 Bratislava, IČO: 35 853 808

Dátum a čas konania zasadnutia: 15.01.2015 o 10:30 hod.

Miesto konania zasadnutia: v sídle správcu konkurznej podstaty: Tomášikova 26, Bratislava

Prítomní:

  1. JUDr. Katarína Podhorská Surkošová /zvolávateľ schôdze/
  2. ENNEL, s.r.o., zast. Barbora Hrabčáková na základe plnej moci
  3. AUDIOTEC, s.r.o., zast. Milan Ručkay, konateľ
  4. Lekáreň MARTIN, s.r.o., zast. Milan Vrúbel

Program schôdze:

1.     Otvorenie schôdze.

2.     Voľba predsedu veriteľského výboru.

3.     Prerokovanie postupu v konkurznom konaní. Odporúčania a pokyny  správcovi v súvislosti so správou a speňažením majetku úpadcu. 

4.     Záver. 

1.Otvorenie schôdze. 

Správca  otvoril prvé zasadnutie veriteľského výboru, pričom konštatoval, že bolo zvolané v súlade s ust. §  38 ods. 1 zák. č.  7/2005 Z.z. a v zmysle ust. §  38 ods. 2 zák. č.  7/2005 Z.z. je zasadnutie veriteľského výboru uznášaniaschopné.      

2.Voľba predsedu veriteľského výboru

Správca na podnet členov veriteľského výboru navrhol hlasovanie o predsedovi veriteľského výboru nasledovne:

Dávam hlasovať o členovi veriteľského výboru: AUDIOTEC, s.r.o.

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 1:

Veriteľský výbor zvolil za predsedu veriteľského výboru AUDIOTEC, s.r.o. .

2.Prerokovanie postupu v konkurznom konaní. Odporúčania a pokyny  správcovi v súvislosti so správou a speňažením majetku úpadcu.

Správca informoval veriteľský výbor o aktuálnom stave, súpise, hodnote zapísaného majetku úpadcu a úkonoch súvisiacich s priebehom konkurzného konania a so správou majetku.

Veriteľský výbor v  súvislosti s povinnosťou správcu predkladať veriteľskému výboru písomnú správu o jeho činnosti ukladá správcovi z dôvodu rýchlosti a hospodárnosti konania predkladať správy elektronicky formou emailu na adresu predsedu veriteľského výboru: ruckay@bakerun.sk. Adresy ďalších členov veriteľského výboru: barbora.hrabcakova@gmail.com, m.vrubel@pharm.sk.

Ohľadom záväzných pokynov na speňažovanie majetku konkurznej podstaty úpadcu ako aj ďalšej komunikácie veriteľského výboru so správcom bolo rovnako z dôvodu rýchlosti a hospodárnosti konania dohodnuté, že pokyny budú udeľované a komunikácia bude prebiehať elektronicky formou emailov, okrem prípadu, ak si veriteľský výbor alebo správca vyžiada písomnú formu alebo povinnosť zachovania písomnej formy bude vyplývať z platných právnych predpisov.

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa:0

Uznesenie č.  2:

Veriteľský výbor  ukladá správcovi písomnú správu o jeho činnosti predkladať elektronicky formou emailu na adresu predsedu veriteľského výboru: ruckay@bakerun.sk . ako aj súhlasí s tým, že pokyny budú udeľované a komunikácia bude prebiehať elektronicky formou emailov, okrem prípadu, ak si veriteľský výbor alebo správca vyžiada písomnú formu alebo povinnosť zachovania písomnej formy bude vyplývať z platných právnych predpisov.

3. Záver. 

Po vyčerpaní  bodov programu bolo prvé zasadnutie veriteľského výboru  ukončené.

Zápisnica je vyhotovená v troch rovnopisoch, jeden rovnopis je určený veriteľskému výboru, jeden rovnopis je určený konkurznému súdu a jeden rovnopis je pre správcu.  

V Bratislave, dňa  15.01.2015,  zápisnica ukončená o 11:00 hod.