(FO) Melcer Jozef (23.09.1957)

č. 302 , 97213 Malinová

Návrh navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Ci...
Dátum vydania:
9.2.2015
Dátum zverejnenia:
13.02.2015
Zverejnený v OV č.:
30/2015
Autor oznamu:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka:
29K/12/2008
ICS:
3108208055
Vydal:
JUDr. Michal Fiala
Vydal FN:
samosudca
Odoslal:
Okresný súd Trenčín
Dlžník/Úpadca:
Jozef Melcer , č. 302, 97213 Malinová, Slovenská republika
Navrhovatelia:
SR - Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica IČO 00634816, , Bratislavská 380, 01841 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika Jozef Melcer , č. 302, 97213 Malinová, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jozef Melcer, bytom 972 13 Malinová 302, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Karol Porubčin so sídlom kancelárie Centrum 27/32, Považská Bystrica, značka správcu S297, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, na vstup do konkurzného konania, resp. na potvrdenie prevodu pohľadávok takto
Rozhodnutie:
Návrh navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska ul. č. 21, Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do konkurzného konania, resp. na potvrdenie prevodu pohľadávky z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky so sídlom Lazovská 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO 42 499 500 - Daňový úrad Trenčín sa z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1 zák. č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov).
Oznam: