(PO) BAUTECH, spol. s r. o., IČO 17324971

Kutlíkova 17, 85250 Bratislava

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
09.01.2015
Zverejnený v OV č.:
5/2015
Dlžník/Úpadca:
BAUTECH, spol. s r.o. IČO 17324971, , Kutlíková 17, 852 50 Bratislava,
Správca:
JUDr. Marek Benko , LLM. , Šoltésovej 14, 81108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
6K/50/2014
Spisová značka správcu:
6K/50/2014 S1478
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: (ďalej len ako „úpadca“/ Vám týmto oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn 6K/50/2014 zo dňa 26.9.2014 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka BAUTECH, spol. s r.o., so sídlom Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, IČO: 17 324 971.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29 May,2000 , as the trustee of the debtor: (the "Borrower") – BAUTECH, spol. s r.o., Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, IČO: 17 324 971 (hereinafter only “the debtor”), I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava I No. 6K/50/2014 dated on 26th of September 2014 bankruptcy procedure was declared on the debtors property.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 188/2014 dňa 2.10.2014.

This resolution of the District Court Bratislava I was published in Commercial Bulletin no. OV 188/2014 on 2nd of October.

V súlade so zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu JUDr, Marek Benko, LLM, správca, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava a v jednom rovnopise na Okresnom súde Bratislava I na adrese: Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava ku spisovej značke 6K/50/2014. Ak veriteľ doručí prihlášku správcovi neskôr na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.

According to the Act. no. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only “the BRA”) the creditors of the debtor have to lodge theirs claims in time period 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one original to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Arek Benko, správca, Šoltésovej 14, 811 08, Slovak republic and in one original to the District court Bratislava I  to the address: Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava I to the file No: 6K/50/2014.

Application which will be delivered later while be considered as claim in bankruptcy proceeding, but the creditor cannot exercise voting right and other rights associated with lodged claim.

Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom.

For each claim must be submitted a separate application. Application must be submitted on prescribe form and must contain basic requirements, otherwise the application will be not considered. The lodgment of claim has to be dated and signed.

Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.

The basic requirements of application are: name, surname and address or firm and seat of creditor and of the debtor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, the total amount of the claim and the signature. The total amount of the claim in the application are divided into principal and accessory of claim which is divided by the application of the rule of reason. The claim has to be lodged in currency EURO. If the claim is not lodged in currency EURO, the amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate published by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does note state or announce, the amount of the claim shall determine bankruptcy trustee with professional care. Documents proving evidence stated in application have to be enclosed.

Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v konkurze považuje za nezabezpečenú pohľadávku. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.

If the creditor lodges secured claim, creditor have to properly and timely apply also security right in the application, otherwise the claim in bankruptcy proceeding is considered as unsecured claim. For each secured claim have to be submitted separate application stating the secured amount, type, order, object a legal cause of a security right.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurzu neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will not be signed or dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim in the bunkruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the application period elapses.

The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.

Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.

If creditor lodge conditional claim in application have to state the fact on which claim arose or the condition upon which the claim arose.

Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka..

The creditor has to appointment representative for delivery of documents with residence or registered seat in Slovak republic, if the creditor doesn’t reside, doesn’t have registered seat or branch office in Slovak republic. The creditor has to announce in writing the appointment of representative for delivery to the bankruptcy trustee, otherwise the delivery of documents to such creditor shall be accomplished only by publishing in Commercial Bulletin. The application of claim delivered to the bankruptcy trustee or District court cannot be corrected or amendet. This disclosure relates to foreign creditors, whose office or residence is unknown from the documents of the debtor.

Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.

In case of a non-financial claim is lodged, expert opinion stating value of non-financial claim has to be attached to application, otherwise this claim will not be considered as claim in bankruptcy proceeding.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 125 ZKR.

The creditor is responsible for the legitimacy of his lodgment of claim according to the article 125 of the BRA.

 

JUDr. Marek Benko, LLM, správca