(PO) BAUTECH, spol. s r. o., IČO 17324971

Kutlíkova 17, 85250 Bratislava

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
09.01.2015
Zverejnený v OV č.:
5/2015
Dlžník/Úpadca:
BAUTECH, spol. s r.o. IČO 17 324 971, , Kutlíková 17, 852 50 Bratislava,
Správca:
JUDr. Marek Benko , LLM. , Šoltésovej 14, 81108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
6K/50/2014
Spisová značka správcu:
6K/50/2014 S1478
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Zápisnica z prvej schôdze veriteľov

 

Úpadcu:

BAUTECH, spol. s r.o.

Kutlíková 17

852 50 Bratislava

IČO: 17 324 971

 

V konkurznej veci: vedenej Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn. 6K/50/2014.

Správca konkurznej podstaty: JUDr. Marek Benko, LLM.

Číslo správcu: S 1478

 

 

konanej dňa 5.1.2015 o 12:00 hod. v advokátskej kancelárii SOUKENÍK-ŠTRPKA, s.r.o. na adrese Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava

 

 

Prítomní:

 

1.       nie je prítomný žiadny veriteľ

 

Predseda schôdze veriteľov: JUDr. Marek Benko, LLM. správca

 

Program schôdze:

 

1. Otvorenie schodze a zistenie uznášaniaschopnosti schôdze veriteľov v zmysle ust. § 35 ods. 3 ZKR

2. Hlasovenie o výmene správcu podľa ust. § 36 ZKR

3. Voľba zástupcov veriteľov

4. Správa o činnosti správcu, súpise podstát a stave konkurzného konania

5. Rôzne

6. Záver
 

K bodu 1. programu schôdze:

 

Predseda schôdze veriteľov správca JUDr. Marek Benko, LLM. konštatuje, že sa na schôdzi veriteľov nezúčastnil ani jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať a schôdza veriteľov nie je v zmysle ust. § 35 ods. 3 ZKR uznášaniaschopná.

V Bratislave, dňa 5.1.2015

 

JUDr. Marek Benko, LLM., správca, predseda schôdze veriteľov