(PO) V A V invest, s.r.o. "v reštrukturalizácii", IČO 31615325

Námestie SNP 3, 97401 Banská Bystrica

P R E D V O L A N I E Na všetkých podaniach v tejto veci...
Dátum vydania:
18.02.2015
Dátum zverejnenia:
24.02.2015
Zverejnený v OV č.:
37/2015
Autor oznamu:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka:
2K/2/2015
ICS:
6115200987
Vydal:
Mgr. Zuzana Antalová
Vydal FN:
samosudca
Odoslal:
Okresný súd Banská Bystrica
Dlžník/Úpadca:
V A V invest, s.r.o. IČO 31615325, , Námestie SNP 3, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Navrhovatelia:
V A V invest, s.r.o. IČO 31615325, , Námestie SNP 3, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
P R E D V O L A N I E Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 2K/2/2015 vo veci navrhovateľa: INGSTEEL, spol. s r.o., so sídlom 820 09 Bratislava, Tomášikova 17, IČO: 17 320 429 proti dlžníkovi: V A V invest, s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Námestie SNP 3, IČO: 31 615 325 o návrhu na vyhlásenie konkurzu nariaďuje sa pojednávanie na deň 21. apríla 2015 o 8.30 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie. Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu (§ 52, § 53 a § 147 ods. 1 O. s. p.). *) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou ! V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd rozhodne o vyhlásení konkurzu. Účastníci konania sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Všetky dôkazy a skutočnosti musia predložiť alebo označiť skôr, ako súd vyhlási rozhodnutie vo veci samej, resp. pred vyhlásením uznesenia o skončení dokazovania, pretože na dôkazy označené a predložené neskôr súd neprihliada (§ 120 ods. 1, 4 O. s. p.). Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a O. s. p.! Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia. Banská Bystrica 18. 02. 2015 Mgr. Zuzana Antalová, v.r. sudca