(PO) V A V invest, s.r.o. "v reštrukturalizácii", IČO 31615325

Námestie SNP 3, 97401 Banská Bystrica

U P O V E D O M E N I E o určení termínu pojednávania Na v...
Dátum vydania:
18.02.2015
Dátum zverejnenia:
24.02.2015
Zverejnený v OV č.:
37/2015
Autor oznamu:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka:
2K/2/2015
ICS:
6115200987
Vydal:
Mgr. Zuzana Antalová
Vydal FN:
samosudca
Odoslal:
Okresný súd Banská Bystrica
Dlžník/Úpadca:
V A V invest, s.r.o. IČO 31615325, , Námestie SNP 3, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Navrhovatelia:
V A V invest, s.r.o. IČO 31615325, , Námestie SNP 3, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
U P O V E D O M E N I E o určení termínu pojednávania Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 2K/2/2015 vo veci navrhovateľa: INGSTEEL, spol. s r.o., so sídlom 820 09 Bratislava, Tomášikova 17 a ním označeného veriteľa: 1. DUB development a.s., so sídlom Silvánska 29, 841 04 Bratislava 2. Optima consulting s.r.o., so sídlom Karpatská 9A/8402, 010 08 Žilina 3. Mesto Zvolen proti dlžníkovi: V A V invest, s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Námestie SNP 3, IČO: 31 615 325 o návrhu na vyhlásenie konkurzu nariaďuje sa pojednávanie na deň 21. apríla 2015 o 8.30 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie. Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka V A V invest, s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Námestie SNP 3, IČO: 31 615 325, a to: veriteľa č. 1: INGSTEEL, spol. s r.o., so sídlom 820 09 Bratislava, Tomášikova 17 veriteľa č. 2: DUB development a.s., so sídlom Silvánska 29, 841 04 Bratislava veriteľa č. 3: Optima consulting s.r.o., so sídlom Karpatská 9A/8402, 010 08 Žilina veriteľa č. 4: Mesto Zvolen o nariadenom pojednávaní. Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania. V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou ! Účastníci konania sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Všetky dôkazy a skutočnosti musia predložiť alebo označiť skôr, ako súd vyhlási rozhodnutie vo veci samej, resp. pred vyhlásením uznesenia o skončení dokazovania, pretože na dôkazy označené a predložené neskôr súd neprihliada (§ 120 ods. 1, 4 O. s. p.). Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a O. s. p.! Banská Bystrica 18. 02. 2015 Mgr. Zuzana Antalová, v.r. sudca