(PO) BAUTECH, spol. s r. o., IČO 17324971

Kutlíkova 17, 85250 Bratislava

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
25.02.2015
Zverejnený v OV č.:
38/2015
Dlžník/Úpadca:
BAUTECH, spol. s r.o. IČO 17 324 971, , Kutlíková 17, 852 50 Bratislava,
Správca:
JUDr. Marek Benko , LLM , Šoltésovej 14, 81108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
6K/50/2014
Spisová značka správcu:
6K/50/2014 S1478
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

JUDr. Marek Benko, LLM, správca konkurznej podstaty úpadcu – BAUTECH, spol. s r.o., so sídlom Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, IČO:17 324 971, podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok, zapísal dňa 04.02.2015 do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa:

Štátny fond rozvoja bývania, so sídlom Lamačská cesta 8, Bratislava, IČO: 31749542 v celkovej prihlásenej sume pohľadávky 40.185,81  €.

JUDr. Marek Benko, LLM

správca