(PO) ESSEX, a.s., IČO 31604650

Priemyselná 248, 96501 Ladomerská Vieska

Najvyšší súd 3Obo/16/2014 Slo...
Dátum zverejnenia:
26.02.2015
Zverejnený v OV č.:
39/2015
Krajský súd Banská Bystrica
39K/40/2003, ESSEX, a. s., IČO: 31604650, Priemyselná 248, 96501 Ladomerská Vieska, Slovensko
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

Najvyšší súd                                                                            3Obo/16/2014

 

Slovenskej republiky

 

 

VÝPIS  Z  UZNESENIA

Najvyšší  súd  Slovenskej republiky v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok  úpadcu:  ESSEX, a. s. „v konkurze“, so sídlom  Priemyselná 248,  Ladomerská Vieska, IČO: 31 604 650, o rozdelení výťažku vo výške 61 387,18 eur na odvolanie správnej konkurznej podstaty proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici, č. k. 39K/40/2003-Že zo dňa 23. januára 2014,  jednomyseľne takto

r o z h o d o l :

            Najvyšší súd Slovenskej republiky rozvrhové uznesenie Krajského  súdu  v  Banskej  Bystrici, č. k. 39K/40/2003-Že  zo dňa  23. januára 2014  z r u š u j e  a vec vracia Krajskému súdu v Banskej Bystrici na ďalšie konanie.

P o u č e n i e :   Proti tomuto uzneseniu nie je prípustný opravný prostriedok.

V Bratislave, 26. januára 2015                                                                    

 

 

 

JUDr. Jana Zemaníková , v. r.

                                                                                                      predsedníčka senátu

 

 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia výpisu:

Beata Huťová