(PO) V A V invest, s.r.o. "v reštrukturalizácii", IČO 31615325

Námestie SNP 3, 97401 Banská Bystrica

Súd p r i p ú š ť a pristúpenie veriteľa DUB developmen...
Dátum vydania:
21.04.2015
Dátum zverejnenia:
11.03.2015
Zverejnený v OV č.:
48/2015
Autor oznamu:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka:
2K/2/2015
ICS:
6115200987
Vydal:
Mgr. Zuzana Antalová
Vydal FN:
samosudca
Odoslal:
Okresný súd Banská Bystrica
Dlžník/Úpadca:
V A V invest, s.r.o. IČO 31615325, , Námestie SNP 3, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Navrhovatelia:
V A V invest, s.r.o. IČO 31615325, , Námestie SNP 3, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Druh:
Rozhodnutie
Hlavička:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa INGSTEEL, spol. s r.o., so sídlom 820 09 Bratislava, Tomášikova 17, IČO: 17 320 429, zast. Advokátskou kanceláriou RASLEGAL, s.r.o., so sídlom 811 01 Bratislava, Františkánske nám. 3, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka V A V invest, s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Námestie SNP 3, IČO: 31 615 325, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 2210/S, takto
Rozhodnutie:
Súd p r i p ú š ť a pristúpenie veriteľa DUB development a.s., so sídlom Silvánska 29, 841 04 Bratislava, IČO: 43 815 898 do konkurzného konania vedeného voči dlžníkovi V A V invest, s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Námestie SNP 3, IČO: 31 615 325 na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 2K 2/2015
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné
Oznam: