(FOP) Pavol Orihel ORO - TRADE, IČO 30101620

Potočná 25, 92207 Veľké Kostoľany

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
12.03.2015
Zverejnený v OV č.:
49/2015
Dlžník/Úpadca:
Pavol Orihel IČO 2.3.1960, , Potočná 25/25, 92207 Veľké Kostoľany ,
Správca:
JUDr. Viera Nováková , Z. Kodálya 769/29, 92427 Galanta ,
Spisová značka súdu:
36K/30/2014
Spisová značka správcu:
36K/30/2014 S1221
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Viera Nováková, so sídlom Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta  ako správca úpadcu : Pavol Orihel, nar. 2.3.1960, bytom Potočná č. 25/25, 922 07 Veľké Kostoľany  týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese : Z. Kodálya 769/29 (1. poschodie, č.d. 101), 924 27 Galanta , a to počas pracovných dní v čase od 9.00 hod.  do  12.00 hod. a od  13.00 hod. do 16.00 hod..  Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese, e-mailom na : novakova@advokatky.net   alebo telefonicky na tel. č.: 0905 538 854 alebo 0907 700 378.

V Galante dňa 9.3.2015   

JUDr. Viera Nováková, správca