(PO) Západoslovenské tehelne, štátny podnik v lik-vidácii, IČO 00015326

Moyzesova 2, 90201 Pezinok

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
16.03.2015
Zverejnený v OV č.:
51/2015
Dlžník/Úpadca:
Západoslovenské tehelne , š.p. v likvidácii IČO 00 015 326, , Moyzesova 2, 902 01 Pezinok,
Správca:
JUDr. Martina Mrázová , Šoltésovej 20, 81108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
4K/5/2004
Spisová značka správcu:
S400 4K/5/2004
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

JUDr. Martina Mrázová - SKP ZT š.p. v likvidácii, Moyzesova 2, Pezinok, sídlo SKP Šoltésovej 20, 811 08 BA, č.k. 4K 5/2004 ponúka v V. kole – nehnuteľnosti v k.ú. Pezinok, s výnimkou parc.č. 1694/1 o výmere 90 m2, evidované na LV č. 10591,  za týchto podmienok:

 

  1. záujemca sa môže oboznámiť s obsahom majetku, ohodnotením u správcu, Šoltésovej 20, 811 08 BA, alebo e-mailom na adrese: martina@mrazova.sk,
  2. záujemca predloží návrh kúpnej ceny správcovi na horeuvedenej adrese, doporučenou zásielkou alebo  osobne, uzávierka je 30.03.2015 do 10:00 hod.,
  3. záujemca je povinný uhradiť zábezpeku na účet správy majetku č. účtu : 4001152207/3100, vedený v SBERBANK SLOVENSKO a.s., BA, otváranie obálok sa uskutoční na KS v BA dňa 31.03.2015 o 10:00 hod., kupujúcim sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania v súlade s plánom speňaženia,
  4. správca vyhodnotí ponukové kolo v lehote do 5 dní od otvárania obálok.