(FOP) Pavol Orihel ORO - TRADE, IČO 30101620

Potočná 25, 92207 Veľké Kostoľany

Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Viere Nová...
Dátum vydania:
24.3.2015
Dátum zverejnenia:
31.03.2015
Zverejnený v OV č.:
62/2015
Autor oznamu:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Spisová značka:
36K/30/2014
ICS:
2114226112
Vydal:
Mgr. Matúš Škarbala
Vydal FN:
Vyšší súdny úradník
Odoslal:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Dlžník/Úpadca:
Pavol Orihel IČO 30101620, , Školská 508/5, 92207 Veľké Kostoľany, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Pavol Orihel IČO 30101620, , Školská 508/5, 92207 Veľké Kostoľany, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Orihel, nar. 02.03.1960, bytom Potočná č. 25/25, 922 07 Veľké Kostoľany, správcom ktorého je JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta, o odmene predbežného správcu, takto
Rozhodnutie:
Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Viere Novákovej, so sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta, odmenu vo výške 199,16 eur a úhradu preukázaných výdavkov vo výške 252,61 eura. Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu preukázaných výdavkov vo výške 451,77 eur z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D19 8314, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Oznam: