(PO) OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii, IČO 36207195

Vstupný areál U.S.Steel , 04454 Košice

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
13.01.2015
Zverejnený v OV č.:
7/2015
Dlžník/Úpadca:
OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii IČO 36 207 195, , Vstupný areál U.S.Steel 1, 044 54 Košice,
Správca:
JUDr. Igor Varga , Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov,
Spisová značka súdu:
26K/64/2013
Spisová značka správcu:
26K/64/2013, S 898
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Ponukové konanie:

JUDr. Igor Varga, so sídlom Hviezdoslavova 1234/4, 075 01  Trebišov ako správca úpadcu: OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii, so sídlom Vstupný areál U.S. Steel, 044 54   Košice, IČO: 36 207 195, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu, Okresného súdu Košice I. vyhlasuje v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov 4. kolo verejného  ponukového konania na predaj majetku úpadcu.

Predmet ponukového konania:  Predmetom ponukového konania je majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu a to hnuteľné veci a materiálové zásoby úpadcu uvedené v súpise majetku úpadcu, ktorý bol zverejnený dňa 29.04.2014 v Obchodnom vestníku č. 81/2014 a to hnuteľné veci a materiálové zásoby uvedené pod nasledovnými súpisovými položkami:

Predmet ponukového konania:  predaj vecí úpadcu

 

Zoznam majetku:

 

Ev.číslo

Názov

Výrobné číslo

počet ks

Účtovná vstupná cena

Zostatková cena v EUR

Rok zaradenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10209

Firewall - Hardware

 

1

1 795,13

0,00

2004

10098

IBM server

006K54RXEUAKBWA

1

35 650,14

0,00

2003

10283

kopírovací stroj Konica Minolta 420

42GF06058

1

1 957,98

112,98

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10182

NB Acer 243X14/256/20G/CD

LTX3005257244C1

1

1 130,75

0,00

2004

10183

NB Acer 243X14/256/20G/CD

LTX3005257344C1

1

1 130,75

0,00

2004

10249

PC Intel Pentium + 17" Monitor

S/N.447105

1

1 148,18

0,00

2005

10109

PC IServF@Serv x Ser335R1 (IBM)

KBRD204

1

4 523,47

0,00

2003

10136

PC PA INTEL Celeron 2,6 GHz

381503

1

1 092,41

0,00

2003

10193

PC PENT4, RAM1GB,80GB+WIN XP Pro

406604

1

1 169,75

0,00

2004

10213

Priemyselná televízia - kamery hala

 

1

9 278,45

0,00

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08005

Technická dokumentácia

 

1

29 653,06

0,00

2003

10125

Tlakové tryskacie zariadenie SSM62-5

S50021

1

1 211,31

220,91

2003

10284

Ultrazvukový prístroj EPOCH XT s prísl.

091301811

1

7 536,06

1 374,06

2010

10274

Vrtačka korunková KBM 32 Q

20071208111

1

1 255,98

131,74

2008

10191

Zásobníkova stanica CO2+rekonšt.

 

1

3 666,07

918,51

2004

10279

Zvár.zariadenie AFW-3002 BUG-GYs prísl.+horák MMT

50208063001A

1

3 836,55

545,49

2008

10280

Zvár.zariadenie AFW-3002 BUG-GYs prísl.+horák MMT

50208063004A

1

3 836,55

545,49

2008

103033

Dvojskrinka so sklom S231

 

1

44,68

0,00

2 003

101277

Dvojskrinka bez dvierok S211

 

1

31,53

0,00

2 003

103021

Dvojskrinka so sklom S231

 

1

51,78

0,00

2 003

103441

Dvojskrinka so sklom S231

 

1

51,78

0,00

2 003

110284

Chladnička Calex 225 L

 

1

12,45

0,00

2 003

100663

Konferenčný stolík

 

1

42,49

0,00

2 003

100513

Konferenčný stolík

 

1

41,49

0,00

2 003

100826

Kontajner K 443

 

1

51,78

0,00

2 003

110763

Kopírovací stroj - KONICA MINOLTA bizhub162

 

1

836,49

0,00

2 006

110804

monitor ASUS 22" LCD VW221D

 

1

124,38

0,00

2 008

110805

monitor ASUS 22" LCD VW221D

 

1

124,38

0,00

2 008

100664

Obklad radiátora

 

1

105,24

0,00

2 003

110783

PC ZERO Core 2 Duo + prísl.

 

1

347,56

0,00

2 007

100480

SKRINA SATNIKOVA S320

 

1

92,56

0,00

2 003

100811

Skriňa šatníková hnedá

 

1

51,12

0,00

2 003

101194

Skrinka rohová S113

 

1

25,36

0,00

2 003

103023

Skrinka rohová S113

 

1

26,72

0,00

2 003

103025

Skrinka S221+ zámok

 

1

42,90

0,00

2 003

100930

Skrinka trojzásuvková. SO-143

 

1

54,37

0,00

2 003

100562

Skrinka zásuvková S244

 

1

73,70

0,00

2 003

103980

Stôl písací T 650

 

1

48,30

0,00

2 003

100574

Stôl rohový T651

 

1

81,18

0,00

2 003

103028

Stôl rohový T651

 

1

61,41

0,00

2 003

103020

Stôl T650

 

1

45,74

0,00

2 003

100957

Ventilátor Severín  8610 30cm

 

1

16,48

0,00

2 003

100555

Vešiaková stena

 

1

47,48

0,00

2 003

100928

Dvojskrinka bez dvierok S211

 

2

63,06

0,00

2 003

100489

Dvojskrinka s dvierkami S 221

 

2

28,62

0,00

2 003

100998

Dvojskirnka so sklom S 231

 

2

89,32

0,00

2 003

100965

Kontajner K 443

 

2

103,60

0,00

2 003

101005

Kontajner K 443

 

2

93,68

0,00

2 003

102118

Kontajner K 443

 

2

94,18

0,00

2 003

102120

Kontajner K 443 + zámok

 

2

93,68

0,00

2 003

110142

Kreslo  Kora  Extra čierne pevné

 

2

133,06

0,00

2 003

100565

Skrinka otvorená  S211

 

2

66,40

0,00

2 003

100564

Skrinka sklenená  S231

 

2

108,90

0,00

2 003

101237

Skrinka trojzásuvková  S243

 

2

110,76

0,00

2 003

101159

Stôl rokovací T650

 

2

91,48

0,00

2 003

103022

Dvojskrinka bez dvierok S211

 

3

94,65

0,00

2 003

103027

Skrinka rohová S 320

 

3

81,63

0,00

2 003

101000

Skrinka s dvierkami S221

 

3

115,96

0,00

2 003

100563

Skrinka dvierková S221

 

4

188,56

0,00

2 003

100547

Kreslo Kora extra čierne na kolieskach

 

5

364,35

0,00

2 003

100490

Ddvojskrinka s dvierkami S221

 

6

268,92

0,00

2 003

 

Spolu

 

 

114 596,76                 

 

3 849,18

 

 

 

 

Zoznam materiálových zásob:

 

názov materiálových zásob

množstvo v MJ

MJ

cena za MJ

Cena spolu v EUR

Elektródy EB /321 @ 3,2

3,900

kg      

3,15

12,30

Elektródy OK /61.30 @ 4 (4,1kg)

3,800

kg      

10,69

40,61

Elektródy OK /83.65 @ 3.2

6,000

kg      

9,69

58,16

Elektródy RUTILEN /S @ 5

9,000

kg      

2,76

24,79

Farba - HARDTOP /XP A+B RAL 7004

15,000

L       

8,16

122,40

Farba - HEMPHATANE /A+B  RAL 7035

20,000

L       

0,00

 

Farba - INTERTHANE /990 RAL7032

59,000

L       

6,74

397,54

Farba - REMOPLAST /UVC GLIMMER A+B RAL 5015

28,700

kg      

4,79

137,42

Farba - SF 13-7005 SIVA

25,000

kg      

6,01

150,25

Farba - SIGMADUR /520 A+B RAL 5019

107,000

L       

6,56

701,60

Farba - ZINGA

5,000

kg      

12,25

61,25

MAT /20 DIN 934-8 ZN                            

0,002

1000ks  

70,00

0,14

PAS PILOVY /M 42X41X1.3X6400-5/8"

11,000

ks      

78,80

866,80

Riedidlo - ZINGASOLV

1,000

L       

4,15

4,15

TAVIDLO /OK 10.92 (25KG)

150,000

kg

2,75

412,65

SPOLU

 

 

 

2 990,06

 

 

2. Podmienky ponukového konania:

2.1.      Termín obhliadky predmetu ponukového konania je možné dohodnúť so správcom telefonicky na vyššie uvedenom telefónnom čísle 0915 951 000.

2.2.      Záujemca je povinný uhradiť zábezpeku vo výške 30 % z ponúkanej kúpnej ceny na účet úpadcu vedený v UniCredit Bank Slovakia, a.s., č.ú. 6622862016/1111. Za riadne a včas uhradenú zábezpeku sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet úpadcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.

2.3       Vo štvrtom kole – za najvhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade s podmienkami ponukového konania.

Ponuka záujemcu môže byť považovaná za úšpešnú ponuku, len v prípade ak veriteľský výbor po oznámení ponuky s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou výšku kúpnej ceny a ponuku správcovi odsúhlasí.

 

2.4.      Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku na adresu správcu: JUDr. Igor Varga, správca, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01  Trebišov. Lehota na predkladanie ponúk je 14 dní a začína plynúť deň nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí 14-ty deň od zverejnenia o 15:30 hod.. V prípade, že 14-ty deň prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší pracovný deň. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty na prekladanie ponúk sa nebude považovať za riadne doručenú.

2.5.      Podmienka predaja: kúpa hnuteľných vecí a materiálových zásob anblok (nie podľa jednotlivých položiek).

3. Náležitosti ponuky:

3.1.      Záujemca je povinný doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZNÉ KONANIE sp. zn.: 26K/64/2013 Ocekon Engineering s.r.o. v likvidácii -  NEOTVÁRAŤ!.“

3.2.      Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania.

3.3.      Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani vziať späť.

3.4.      Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:

3.4.1.   nezameniteľné označenie záujemcu – Pri fyzickej osobe nepodnikateľovi je potrebné uviesť meno, priezvisko, bydlisko. Pri fyzickej osobe podnikateľovi je potrebné predložiť fotokópiu živnostenského, prípadne iného oprávnenia. Pri právnickej osobe je potrebné predložiť fotokópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti nie staršiu ako 1 mesiac.

3.4.2.   označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní,

3.4.3.   návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní,

3.4.4.   predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zábezpeky,

3.4.5.   kontaktné údaje záujemcu   

3.4.6.   uvedenie bankového spojenia a čísla účtu.

4.         Vyhodnotenie ponúk:

4.1.      Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk najneskôr v posledný deň lehoty, sa neprihliada.

4.2.      Na ponuku, ktorá nie je označená  spôsobom uvedeným v bode 3.1. sa neprihliada.

4.3.      Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodu 3.4 sa neprihliada.

4.5.      Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.

4.6.      Neporušené obálky záujemcov budú otvorené správcom najneskôr 10 deň po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v sídle správcu. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam. Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 dní od otvorenia obálok. Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk ponuky vyhodnotí, ponuka záujemcu môže byť považovaná za úspešnú ponuku, len v prípade, ak veriteľský výbor po oznámení ponuky s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou, výšku kúpnej ceny a ponuku správcovi odsúhlasí.

4.7.      V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.

4.8.      O skutočnostiach podľa bodu 4.6  ako aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada podľa bodu 4.1 až 4.5- vyhotoví správca úradný záznam.

4.9.      Správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať o výsledkoch vyhodnocovania ponúk všetkých záujemcov, ako aj oprávnenú osobu a súd.

4.10.    Správca je povinný bezodkladne po vyhodnotení ponúk a predchádzajúcom súhlase oprávnenej osoby vyzvať záujemcu víťaza na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Ak záujemca po výzve správcu neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu najneskôr do 5 dní od tejto výzvy, záujemcom zložená zábezpeka prepadá v prospech konkurznej podstaty a považuje sa za výťažok zo speňaženia oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa.

 

4.11. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zábezpeky vrátené najneskôr do 10 pracovných  dní odo dňa vyhodnotenia ponuky.

V Trebišove dňa 08.01.2015

JUDr. Igor Varga, správca KP