(PO) OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii, IČO 36207195

Vstupný areál U.S.Steel , 04454 Košice

P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľ...
Dátum vydania:
10.4.2015
Dátum zverejnenia:
17.04.2015
Zverejnený v OV č.:
73/2015
Autor oznamu:
Okresný súd Košice I
Spisová značka:
26K/64/2013
ICS:
7113231595
Vydal:
JUDr. Michal Leščinský
Vydal FN:
vyšší súdny úradník
Odoslal:
Okresný súd Košice I
Dlžník/Úpadca:
OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii IČO 36207195, , Vstupný areál U.S.Steel 04454 Košice, Slovenská republika
Navrhovatelia:
OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii IČO 36207195, , Vstupný areál U.S.Steel 04454 Košice, Slovenská republika Milan Ház , Bankov 3, 04001 Košice, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii, so sídlom Vstupný areál U.S. Steel, Košice 044 54, IČO: 36 207 195 v zastúpení: Milan Ház, likvidátor, so sídlom kancelárie Bankov č. 3, Košice 040 01 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na potvrdenia nadobudnutia pohľadávok takto
Rozhodnutie:
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v časti postúpených pohľadávok vedených na tunajšom súde pod č. 94, 95 a 96. P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Colný úrad Košice, so sídlom Národná trieda 27, Košice na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v časti postúpených pohľadávok vedených na tunajšom súde pod č. 28.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).
Oznam: