(FOP) Pavol Orihel ORO - TRADE, IČO 30101620

Potočná 25, 92207 Veľké Kostoľany

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
20.04.2015
Zverejnený v OV č.:
74/2015
Dlžník/Úpadca:
Pavol Orihel IČO 2.3.1960, , Potočná 25/25, 92207 Veľké Kostoľany ,
Správca:
JUDr. Viera Nováková , Z. Kodálya 769/29, 92427 Galanta ,
Spisová značka súdu:
36K/30/2014
Spisová značka správcu:
36K/30/2014 S1221
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie:  Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ako správca úpadcu:   Pavol Orihel, nar. 2.3.1960, bytom Potočná 25/25, 922 07 Veľké Kostoľany týmto - v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) ZKR - oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.., č. ú. SK7311110000001152488003 .  Kaucia sa skladá vo výške 350,- € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.   Správca zároveň oznamuje, že  tento účet je účtom všeobecnej podstaty úpadcu.

V Galante dňa 14.4.2015   

JUDr. Viera Nováková, správca