(PO) ESSEX, a.s., IČO 31604650

Priemyselná 248, 96501 Ladomerská Vieska

Krajský súd vBanskej Bystrici vprávnej ...
Dátum zverejnenia:
22.04.2015
Zverejnený v OV č.:
76/2015
Krajský súd Banská Bystrica
39K/40/2003, ESSEX a.s. "v konkurze", IČO: 31604650, Priemyselná 248, 96501 Ladomerská Vieska, Slovensko
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ESSEX, a.s. „v konkurze“, Priemyselná 248, Ladomerská Vieska, IČO: 31 604 650, o rozdelení výťažku vo výške 77.292,35 Eur (61.387,18 Eur + 13.989,58 Eur + úroky 1.915,59 Eur) takto

r o z h o d o l :

Pohľadávky na oddelené uspokojenie:

 por.č.

2)        Mesto Lučenec, Novohradská 1, Lučenec, IČO: 00 316 181 – pohľadávka 6.588,43 € (198.483,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 6.588,43 €,

32)      Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnené veriteľom Slovenská republika, Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Daňový úrad Zvolen, Kozáčeka 2180/38, Zvolen) – pohľadávka 108.528,18 € (3.269.520,-- Sk) neuspokojuje sa,                                                   

38)      EDENHAM VENTURES LTD., so sídlom 35A Regent Street, Jasmine Court, Belize City (pôvodne uplatnená veriteľom Fond národného majetku Slovenskej republiky, Drieňová 27, Bratislava) pohľadávka 2.624.112,18 € (79.054.003,61 Sk) uspokojuje sa vo výške 10.317,93 €,

44)      Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnené veriteľom  Slovenská republika, Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Daňový úrad Žiar nad Hronom) – pohľadávka 284.994,29 € (8.585.738,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 28.293,72 €,

52b)    Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnené veriteľom Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova 17, Bratislava, pobočka Lučenec) – pohľadávka 81.400,45 € (2.452.270,-- Sk) neuspokojuje sa.           

Odmena správkyne konkurznej podstaty:

•          JUDr. Iveta Ďurčaťová, Kollárova 35, Martin  –  pohľadávka 16.787,50 € (13.989,58 € + 20% DPH 2.797,92 €) uspokojuje sa vo výške 16.787,50 €.

 

 

Súdny poplatok za konkurzné konanie :

•          Slovenská republika, Krajský súd Banská Bystrica, Skuteckého 7, Banská Bystrica – pohľadávka 510,50 € uspokojuje sa vo výške 510,50 €.

 

 

Pohľadávky proti podstate - § 32 ods. 1 ZKV [§ 31 ods. 6 písm. b) ZKV]:

•         Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnené veriteľom Slovenská republika, Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Daňový úrad Žiar nad Hronom, Ul. SNP 132, Žiar nad Hronom) – pohľadávka 1.001,06 € (30.158,– Sk) uspokojuje sa vo výške 1.001,06 €,

•         Magdaléna Makovcová - ÚČTOVNÍCTVO, DANE, SLUŽBY, Šmidkého 6, Martin, IČO: 40 991 989 – pohľadávka 180,– € (5.422,68 Sk) uspokojuje sa vo výške 180,– €,

•         JUDr. Iveta Ďurčaťová, Kollárova 35, Martin – pohľadávka 70,00 € (2.108,82 Sk) uspokojuje sa vo výške 70,00 €.

 

 

Pohľadávky proti podstate - § 32 ods. 1 ZKV [§ 31 ods. 6 písm. d) ZKV]:

por.č.

40)      Ing. Juraj Flank, P. Dobšinského 11, Lučenec – pohľadávka 1.357,96 € (40.910,– Sk) uspokojuje sa vo výške 1.357,96 €.

 

 

Pohľadávky proti podstate - § 32 ods. 1 ZKV [§ 31 ods. 6 písm. g) ZKV]:

por.č.

4)        Miroslav Paller, súdny exekútor, Exekútorský úrad Žiar nad Hronom, Ul. Dr. Jánskeho 19, Žiar nad Hronom – pohľadávka 26,56 € (800,– Sk) uspokojuje sa vo výške 26,56 €,

5)        JUDr. Marián Jurina, súdny exekútor, Exekútorský úrad Lučenec, Ul. Št. Moyzesa 50, Lučenec – pohľadávka 146,15 € (4.403,– Sk) uspokojuje sa vo výške 146,15 €,

29)      JUDr. Svätoslav Mruškovič, súdny exekútor, Exekútorský útvar Prešov, Kúpeľná 3, Prešov – pohľadávka 16,60 € (500,– Sk) uspokojuje sa vo výške 16,60 €,

51a)    DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25,  Bratislava, IČO: 35 942 436 (pôvodne uplatnené veriteľom Chemická zdravotná poisťovňa Apollo Bratislava, pobočka Banská Bystrica) – pohľadávka 157,90 € (4.757,– Sk) uspokojuje sa vo výške 157,90 €,

59)      Ing. JUDr. Karol Mihal, súdny exekútor, Exekútorský útvar Košice, Moyzesova 34, Košice – pohľadávka 40,56 € (1.222,– Sk) uspokojuje sa vo výške 40,56 €.

 

 

Pohľadávky proti podstate - § 32 ods. 1 ZKV [§ 31 ods. 6 písm. i) ZKV]:

•         Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnené veriteľom  Slovenská republika, Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Daňový úrad Žiar nad Hronom, Ul. SNP 132, Žiar nad Hronom) – pohľadávka 63,57 € (1.915,– Sk) uspokojuje sa vo výške 63,57 €,

•         Mesto Lučenec, Novohradská 1, Lučenec, IČO: 00 316 181 – pohľadávka 562,54 € (16.947,08 Sk) uspokojuje sa vo výške 562,54 €,

•         Obec Rudno nad Hronom, Rudno nad Hronom 16, Rudno nad Hronom, IČO: 00 320 986- pohľadávka 2,75 € (82,85 Sk) uspokojuje sa vo výške 2,75 €.

 

 

 

Pohľadávky I. triedy podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZKV

por. č.

1)        Union poisťovňa a. s., Bajkalská 29/A, Bratislava, IČO: 31 322 051 – pohľadávka 2.064,33 € (62.190,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 2,68 €,

2)        Mesto Lučenec, Novohradská 1, Lučenec, IČO: 00 316 181 – pohľadávka 2.355,11 € (70.950,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 3,06 €,                                            

6)        SOFTIP, a. s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, Bratislava, IČO: 36 785 512 (pôvodne uplatnené veriteľom SOFTIP, a.s., Spojová 21, Banská Bystrica) – pohľadávka 1.030,17 € (31.035,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 1,34 €,

7)        MINERÁLNE VODY a. s., Slovenská 9, Prešov, IČO: 31 711 464 – pohľadávka 5.548,15 € (167.143,70 Sk) uspokojuje sa vo výške 7,22 €,

8)        Mgr. Robert Antal, Skuteckého 1, Banská Bystrica- správca konkurznej podstaty úpadcu R.S.K. spol. s r. o. "v konkurze", Cukrovarská 12, Rimavská Sobota, IČO: 31 581 561 – pohľadávka 4.143,17 € (124.817,20 Sk) uspokojuje sa vo výške 5,39 €,

9)        JUDr. Nosko Vladimír, SNP 33, Veľký Krtíš- správca konkurznej podstaty úpadcu PIVOVAR URPÍN BB, s. r. o.,  Lesnícka 12, Slovenská Ľupča, IČO: 36 012 505 – pohľadávka 5.712,83 € (172.104,80 Sk) uspokojuje sa vo výške 7,43 €,

10)      Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota, IČO: 00 319 031 – pohľadávka 1.971,32 € (59.388,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 2,56 €,

11)      A.R.S., spol. s r. o., Medený Hámor 4, Banská Bystrica, IČO: 31 560 270 – pohľadávka 627,70 € (18.910,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 0,82 €,

12)      Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 – pohľadávka 1.006,43 € (30.319,62 Sk) uspokojuje sa vo výške 1,31 €,

13)      DȎVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 35 942 436 (pôvodne uplatnená veriteľom Vzájomná zdravotná poisťovňa Dôvera, Bratislava ) – pohľadávka 8.666,24 € (261.079,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 11,27 €,

14)      Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO. 35 763 469  (pôvodne uplatnené veriteľom Slovak Telecom a. s., Bratislava, Nám. Slobody 6, Bratislava, detašované pracovisko Banská Bystrica, Horná 77) – pohľadávka 556,14 € (16.754,20 Sk) uspokojuje sa vo výške 0,72 €,

18)      JUDr. Juraj  Koval, advokát, KOVAL & spol., advokátska kancelária, Komenského 3, Banská Bystrica, IČO: 36 648 892 – pohľadávka 12.961,05 € (390.464,70 Sk) uspokojuje sa vo výške 16,86 €,

19)      ZADAREX, spol. s r.o., Košice, Pražská 2, Košice 2, IČO: 36 210 609 (pôvodne uplatnené veriteľom KARELIA, spol. s r. o., Košice, Pražská 2, Košice) – pohľadávka 18.570,41 € (559.452,30 Sk) uspokojuje sa vo výške 24,15 €,

20)      Slovenská republika, Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Justičná pokladnica, Bratislava, IČO: 00 215 759 – pohľadávka 29.981,35 € (903.218,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 38,99 €,

22)      Stredoslovenská energetika a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36 403 008 – pohľadávka 9.682,71 € (291.701,20 Sk) uspokojuje sa vo výške 12,59 €,

23)      Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec, Petöfiho 39, Lučenec, IČO: 30 794 536 – pohľadávka 2.582,85 € (77.811,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 3,36 €,

26)      Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a. s., Továrenská 1, Štúrovo, IČO: 36 531 359 (pôvodne uplatnené veriteľom  Kappa Obaly Štúrovo a. s., Štúrovo) – pohľadávka 88.628,02 € (2.670.007,60 Sk) uspokojuje sa vo výške 115,25 €,

27)      Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnené veriteľom Slovenská republika, Colné riaditeľstvo SR, Colný úrad Banská Bystrica) – pohľadávka 5.974,91 € (180.000,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 7,77 €,

28)      Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO: 00 151 700 – pohľadávka 672,01 € (20.245,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 0,87 €,

31)      SPOOL a. s., Dr. Herza 23, Lučenec, IČO: 31 586 392 – pohľadávka 569,36 € (17.152,50 Sk) uspokojuje sa vo výške 0,74 €,

32)      Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnené veriteľom Slovenská republika, Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Daňový úrad Zvolen, Kozáčeka 2180/38, Zvolen) – pohľadávka 108.528,18 € (3.269.520,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 141,13 €,

33)      Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21,  Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnené veriteľom Sideria-Istota, združená zdravotná poisťovňa, Košice) – pohľadávka 2.388,14 € (71.945,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 3,11 €,

34)      Linde Gas  k. s., Tuhovská 3, Bratislava, IČO: 31 373 861– pohľadávka 875,54 € (26.376,60 Sk) uspokojuje sa vo výške 1,14 €,

35)      Pivovary Topvar, a.s., Pivovarská 9, Veľký Šariš, IČO: 31 648 479 (pôvodne uplatnené veriteľom Pivovar Šariš, a.s., Veľký Šariš) – pohľadávka 49.280,29 € (1.484 618,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 64,09 €,

36)      HENKEL SLOVENSKO, spol. s r. o., Záhradnícka 91, Bratislava, IČO: 17 324 246 – pohľadávka 228.270,93 € (6.876.890,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 296,86 €,

37)      Castrol Slovensko, s. r. o., Rožňavská 24, Bratislava, IČO:: 31 389 287 – pohľadávka 35.700,09 € (1.075.500,80 Sk) uspokojuje sa vo výške 46,43 €,

38)      EDENHAM VENTURES LTD., so sídlom 35A Regent Street, Jasmine Court, Belize City (pôvodne uplatnené veriteľom Fond národného majetku Slovenskej republiky, Drieňová 27, Bratislava) – pohľadávka 2.613.794,25 € (78.742.837,50 Sk) uspokojuje sa vo výške 3.399,22 €,

39a)    Slovenská republika, Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Lazovná 63, Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 – pohľadávka 56.114,95 € (1.690.519,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 72,98 €,

39b)    Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnené veriteľom Slovenská republika, Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Daňový úrad Lučenec, Novohoradská 3035/9, Lučenec) – pohľadávka 137.807,67 € (4.151.594,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 179,22 €,

40)      Ing. Juraj Flank, P. Dobšinského 11, Lučenec – pohľadávka 562,90 € (16.958,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 0,73 €,

41)      Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35 697 270 – pohľadávka 4.481,23 € (135.001,50 Sk) uspokojuje sa vo výške 5,83 €,

43a)    JUDr. Radoslav Hajdúch, Námestie Martina Benku 10, Bratislava- správca konkurznej podstaty úpadcu DEVÍN BANKA a. s. „v konkurze“, Františkánske nám. 8, Bratislava - pohľadávka 1.321,08 € (39.798,80 Sk) uspokojuje sa vo výške 1,72 €,

43b)    JUDr. Juraj Juríček, Advokátska kancelária s. r. o., Robotnícka 5, Bratislava 3, IČO: 35 876 654 – pohľadávka 3.481,21 € (104.875,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 4,53 €,

44)      Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnené veriteľom  Slovenská republika, Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica, Daňový úrad Žiar nad Hronom, Ul. SNP č. 132, Žiar nad Hronom) – pohľadávka 903.019,80 € (27.204.374,37 Sk) uspokojuje sa vo výške 1.174,37 €,

45)      CITY MARKET, spol. s r. o., ul. SNP 121, Žiar nad Hronom, IČO: 36 046 175 – pohľadávka 6.814,71 € (205.300,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 8,86 €,

47)      Pražiarne, baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16, Poprad, IČO: 31 688 268 – pohľadávka 34.333,38 € (1.034.327,50 Sk) uspokojuje sa vo výške 44,65 €,

48)      Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnené veriteľom Sociálna poisťovňa Bratislava, Ul. 29. augusta 8 a 10, Bratislava, pobočka Lučenec, Dr. Vodu č. 6, Lučenec) – pohľadávka 60.097,72 € (1.810.504,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 78,16 €,

49)      FRUCONA Košice, a. s. , Textilná 6, Košice, IČO: 31 709 346 – pohľadávka 76.570,61 € (2.306.766,12 Sk) uspokojuje sa vo výške 99,58 €,

50)      UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o., Panónska cesta 7, Bratislava, IČO: 35 777 087 - pohľadávka 3.673.234,11 €  (110.659.850,90 Sk) uspokojuje sa vo výške 4.777,01 €,

51b)    Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnené veriteľom Chemická zdravotná poisťovňa Apollo Bratislava, pobočka Banská Bystrica) – pohľadávka 491,70 € (14.813,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 0,64 €,

52a)    Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova 17, Bratislava, IČO: 35 937 874 – pohľadávka 29.288,02 € (882.331,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 38,09 €,

52b)    Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnené veriteľom Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova 17, Bratislava, pobočka Lučenec, Námestie Artézskych prameňov 16, Lučenec) – pohľadávka 168.238,87 €  (5.068.364,30 Sk) uspokojuje sa vo výške 218,79 €,

53)      TANK s. r. o., Haličská cesta 3200, Lučenec, IČO: 36 057 568 – pohľadávka 84.399,99 € (2.542.634,20 Sk) uspokojuje sa vo výške 109,76 €,

54)      MIVA, spol. s r. o., Kmeťkova 9, Nitra, IČO: 17 643 597 – pohľadávka 34.547,46 € (1.040.776,80 Sk) uspokojuje sa vo výške 44,92 €,

57)      Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnená veriteľom Spoločná zdravotná poisťovňa, Ondavská 3, Bratislava) – pohľadávka 14.393,22 € (433.610,- Sk) uspokojuje sa vo výške 18,72 €,

58)      Západoslovenské žriedla, a. s., Popradská 66, Košice, IČO: 34 131 418 – pohľadávka 9.055,16 € (272.795,87 Sk) uspokojuje sa vo výške 11,78 €,

60)      PETRUZALEK s. r. o., Domove role 71, Bratislava, IČO: 31 325 360 – pohľadávka 4.682,47 € (141.063,95 Sk) uspokojuje sa vo výške 6,09 €,

61)      Dr. Oetker, spol. s. r. o.,  Ľadová 14, Bratislava, IČO: 17 331 358 – pohľadávka 845,51 € (25.471,70 Sk) uspokojuje sa vo výške 1,10 €,

62)      Vinársky závod Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, Pezinok, IČO: 34 111 077  (pôvodne prihlásené veriteľom Vitis trade, s. r. o., Bratislava) – pohľadávka 41.329,87 € (1.245.103,60 Sk) uspokojuje sa vo výške 53,75 €.

 

 

Pohľadávka vylúčená z uspokojenia podľa § 33 ods. 1 písm. b) ZKV

•         Stanislav Sádovský, SNP 53, Tekovské Lužany – pohľadávka 718,08 € (21.633,– Sk).

 

Správkyňa konkurznej podstaty je povinná poukázať veriteľom priznané sumy v lehote do 20 dní od právoplatnosti tohto uznesenia a v lehote do 25 dní od právoplatnosti uznesenia predložiť súdu doklady o splnení rozvrhového spolu s návrhom na zrušenie konkurzu a zbavenie funkcie správcu.

 

P o u č e n i e :        Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať

                                   do 30 dní od jeho  zverejnenia v  Obchodnom vestníku na súde, proti

                                   rozhodnutiu ktorého smeruje.

V  odvolaní  sa  má  popri  všeobecných  náležitostiach  (§  42  ods.  3

O. s. p.) uviesť,  proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu

sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za

nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

 

 

V Banskej Bystrici dňa 17. apríla 2015

                                            

 

doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.

                                                                                                                s u d c a

 

 

Za správnosť vyhotovenia:

JUDr. Ľubica Mojžišová