(FOP) Pavol Orihel ORO - TRADE, IČO 30101620

Potočná 25, 92207 Veľké Kostoľany

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
30.04.2015
Zverejnený v OV č.:
82/2015
Dlžník/Úpadca:
Pavol Orihel IČO 2.3.1960, , Potočná 25/25, 92207 Veľké Kostoľany ,
Správca:
JUDr. Viera Nováková , Z. Kodálya 769/29, 92427 Galanta ,
Spisová značka súdu:
36K/30/2014
Spisová značka správcu:
36K/30/2014 S1221
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

 

por. číslo :

1

Popis :

pozemok  - parcela registra „C“

Obec

Veľké Kostoľany    

Štát :

SR

názov katastrálneho územia :

Veľké Kostoľany 

číslo listu vlastníctva

1786

Parcelné číslo :

28/2

Druh :

Záhrady 

Výmera:

834 m²

Podiel :

1/1

súpisová hodnota

1.000 Eur

Deň zapísania majetku do súpisu :

15.4.2015

Dôvod zapísania

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor    

 

por. číslo :

2

Popis :

pozemok  - parcela registra „C“

Obec

Veľké Kostoľany    

Štát :

SR

názov katastrálneho územia :

Veľké Kostoľany 

číslo listu vlastníctva

1786

Parcelné číslo :

28/18

Druh :

Zastavané plochy a nádvoria  

Výmera:

252 m²

Podiel :

1/1

súpisová hodnota

2.000 Eur

Deň zapísania majetku do súpisu :

15.4.2015

Dôvod zapísania

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor    

 

por. číslo :

3

Popis :

pozemok  - parcela registra „C“

Obec

Veľké Kostoľany    

Štát :

SR

názov katastrálneho územia :

Veľké Kostoľany 

číslo listu vlastníctva

1786

Parcelné číslo :

28/21

Druh :

Zastavané plochy a nádvoria  

Výmera:

276 m²

Podiel :

1/1

súpisová hodnota

1.000 Eur

Deň zapísania majetku do súpisu :

15.4.2015

Dôvod zapísania

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor    

 

por. číslo :

4

Popis :

pozemok  - parcela registra „C“

Obec

Veľké Kostoľany    

Štát :

SR

názov katastrálneho územia :

Veľké Kostoľany 

číslo listu vlastníctva

1786

Parcelné číslo :

28/22

Druh :

Zastavané plochy a nádvoria  

Výmera:

148 m²

Podiel :

1/1

súpisová hodnota

1.000 Eur

Deň zapísania majetku do súpisu :

15.4.2015

Dôvod zapísania

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor    

 

Por. číslo :

5

Popis :

Dom

Obec

Veľké Kostoľany  

Štát :

SR

Ulica :

Potočná

Súpisné číslo domu :

25

orientačné číslo domu:

25

názov katastrálneho územia :

Veľké Kostoľany

číslo listu vlastníctva

1786

Postavená na parcele

28/18

súpisová hodnota

15.000 Eur

Deň zapísania majetku do súpisu :

15.4.2015

Dôvod zapísania

Vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor

 

por. číslo :

6

Popis :

Rozostavaná stavba

Obec

Drahovce   

Štát :

SR

názov katastrálneho územia :

Drahovce

číslo listu vlastníctva

Nezapísané na LV

postavená na parcele

Zastavané plochy a nádvoria

Podiel :

1/1

súpisová hodnota

20.000 Eur

Deň zapísania majetku do súpisu :

15.4.2015

Dôvod zapísania

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia úpadcu     

Poznámka :

nehnuteľnosť je v režime BSM s manželkou Daniela Orihelová, rod. Rusnáková, bytom Potočná č. 25/25, Veľké Kostoľany BSM nebolo vysporiadané

 

 

por. číslo :

7

Popis :

pozemok  - parcela registra „E“

Obec

Veľké Kostoľany    

Štát :

SR

názov katastrálneho územia :

Veľké Kostoľany 

číslo listu vlastníctva

311

Parcelné číslo :

1513/5

Druh :

ostatné plochy  

Výmera:

1216 m²

Podiel :

1/3

súpisová hodnota

500 Eur

Deň zapísania majetku do súpisu :

15.4.2015

Dôvod zapísania

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor    

 

por. číslo :

8

Popis :

pozemok  - parcela registra „E“

Obec

Veľké Kostoľany    

Štát :

SR

názov katastrálneho územia :

Veľké Kostoľany 

číslo listu vlastníctva

311

Parcelné číslo :

1515/2

Druh :

Orná pôda   

Výmera:

1518 m²

Podiel :

1/3

súpisová hodnota

500 Eur

Deň zapísania majetku do súpisu :

15.4.2015

Dôvod zapísania

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor    

 

por. číslo :

9

Popis :

pozemok  - parcela registra „E“

Obec

Veľké Kostoľany    

Štát :

SR

názov katastrálneho územia :

Veľké Kostoľany 

číslo listu vlastníctva

3011

Parcelné číslo :

788/16

Druh :

Orná pôda   

Výmera:

3008 m²

Podiel :

1/18

súpisová hodnota

700 Eur

Deň zapísania majetku do súpisu :

15.4.2015

Dôvod zapísania

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor    

 

por. číslo :

10

Popis :

pozemok  - parcela registra „E“

Obec

Veľké Kostoľany    

Štát :

SR

názov katastrálneho územia :

Veľké Kostoľany 

číslo listu vlastníctva

3011

Parcelné číslo :

1439/40

Druh :

Orná pôda   

Výmera:

5778 m²

Podiel :

1/18

súpisová hodnota

800 Eur

Deň zapísania majetku do súpisu :

15.4.2015

Dôvod zapísania

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor    

 

por. číslo :

11

Popis :

pozemok  - parcela registra „E“

Obec

Veľké Kostoľany    

Štát :

SR

názov katastrálneho územia :

Veľké Kostoľany 

číslo listu vlastníctva

3012

Parcelné číslo :

2230

Druh :

Orná pôda   

Výmera:

3154 m²

Podiel :

1/18

súpisová hodnota

600 Eur

Deň zapísania majetku do súpisu :

15.4.2015

Dôvod zapísania

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor    

 

por. číslo :

12

Popis :

pozemok  - parcela registra „E“

Obec

Veľké Kostoľany    

Štát :

SR

názov katastrálneho územia :

Veľké Kostoľany 

číslo listu vlastníctva

3012

Parcelné číslo :

2231

Druh :

Orná pôda   

Výmera:

2477 m²

Podiel :

1/18

súpisová hodnota

600 Eur

Deň zapísania majetku do súpisu :

15.4.2015

Dôvod zapísania

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor    

 

por. číslo :

13

Popis :

pozemok  - parcela registra „E“

Obec

Veľké Kostoľany    

Štát :

SR

názov katastrálneho územia :

Veľké Kostoľany 

číslo listu vlastníctva

3694

Parcelné číslo :

788/23

Druh :

Orná pôda   

Výmera:

5606 m²

Podiel :

1/3

súpisová hodnota

1.000 Eur

Deň zapísania majetku do súpisu :

15.4.2015

Dôvod zapísania

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor    

 

por. číslo :

14

Popis :

pozemok  - parcela registra „E“

Obec

Veľké Kostoľany    

Štát :

SR

názov katastrálneho územia :

Veľké Kostoľany 

číslo listu vlastníctva

3694

Parcelné číslo :

1408/16

Druh :

Orná pôda   

Výmera:

11344 m²

Podiel :

1/3

súpisová hodnota

2.500 Eur

Deň zapísania majetku do súpisu :

15.4.2015

Dôvod zapísania

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor    

 

por. číslo :

15

Popis :

pozemok  - parcela registra „E“

Obec

Veľké Kostoľany    

Štát :

SR

názov katastrálneho územia :

Veľké Kostoľany 

číslo listu vlastníctva

3694

Parcelné číslo :

1415/20

Druh :

Orná pôda   

Výmera:

6334 m²

Podiel :

1/3

súpisová hodnota

1.500 Eur

Deň zapísania majetku do súpisu :

15.4.2015

Dôvod zapísania

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor    

 

por. číslo :

16

Popis :

pozemok  - parcela registra „E“

Obec

Veľké Kostoľany    

Štát :

SR

názov katastrálneho územia :

Veľké Kostoľany 

číslo listu vlastníctva

3694

Parcelné číslo :

1516/2

Druh :

Orná pôda   

Výmera:

5830 m²

Podiel :

1/3

súpisová hodnota

1.200 Eur

Deň zapísania majetku do súpisu :

15.4.2015

Dôvod zapísania

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor    

 

por. číslo :

17

Popis :

pozemok  - parcela registra „E“

Obec

Veľké Kostoľany    

Štát :

SR

názov katastrálneho územia :

Veľké Kostoľany 

číslo listu vlastníctva

3768

Parcelné číslo :

2882

Druh :

Orná pôda   

Výmera:

2 m²

Podiel :

1/9

súpisová hodnota

200 Eur

Deň zapísania majetku do súpisu :

15.4.2015

Dôvod zapísania

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor    

 

por. číslo :

18

Popis :

pozemok  - parcela registra „E“

Obec

Veľké Kostoľany    

Štát :

SR

názov katastrálneho územia :

Veľké Kostoľany 

číslo listu vlastníctva

3768

Parcelné číslo :

2883

Druh :

Orná pôda   

Výmera:

10 m²

Podiel :

1/9

súpisová hodnota

400 Eur

Deň zapísania majetku do súpisu :

15.4.2015

Dôvod zapísania

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor    

 

por. číslo :

19

Popis veci  :

AGRICOM DUP 20 EURO/-/-, VIN: U59U2000131AK0042, farba : šedá svetlá,  v premávke od roku 2003, kategória vozidla: 02, celková hmotnosť 2000

Súpisová hodnota

 1.000 Eur

Stav opotrebenia

Opotrebovaný, v premávke od roku 2003

rok nadobudnutia  

 2003

Deň zapísania majetku do súpisu

15.4.2015

Dôvod zapísania majetku do súpisu

Oznámenie ORPZ v Trnave, okresný dopravný inšpektorát Piešťany

 

por. číslo :

20

Popis veci  :

Nespotrebovaná časť preddavku na  odmenu predbežného správcu 

Súpisová hodnota

 212,11 Eur

Deň zapísania majetku do súpisu

15.4.2015

Dôvod zapísania majetku do súpisu

Navrhovateľ uhradil súdny poplatok pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu, predbežnému správcovi bola priznaná odmena a náhrada hotových výdavkov spolu vo výške 451,77 Eur

 

 

Dátum vyhotovenia : 15.4.2015

Vyhotovil : JUDr. Viera Nováková, správca