(FOP) Pavol Orihel ORO - TRADE, IČO 30101620

Potočná 25, 92207 Veľké Kostoľany

Súpis oddelenej podstaty
Dátum zverejnenia:
30.04.2015
Zverejnený v OV č.:
82/2015
Dlžník/Úpadca:
Pavol Orihel IČO 2.3.1960, , Potočná 25/25, 92207 Veľké Kostoľany ,
Správca:
JUDr. Viera Nováková , Z. Kodálya 769/29, 92427 Galanta ,
Spisová značka súdu:
36K/30/2014
Spisová značka správcu:
36K/30/2014 S1221
Druh:
Súpis oddelenej podstaty
Text:

Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa :  SR – Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, Trnava,

por. číslo :

1

Popis :

pozemok  - parcela registra „C“

Obec

Drahovce   

Štát :

SR

názov katastrálneho územia :

Drahovce

číslo listu vlastníctva

1606

Parcelné číslo :

2308/4

Druh :

Zastavané plochy a nádvoria

Výmera:

627 m²

Podiel :

1/1

súpisová hodnota

15.000 Eur

údaje zabezpečeného veriteľa :

SR – Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, Trnava

Druh zabezpečovacieho práva :

záložné právo

Poradie zabezpečovacieho práva

Prvé

Opis zabezpečenej pohľadávky

 1. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určený platobným výmerom č. 648/230/29757/08/Holl zo dňa 19.6.2008
 2. Nezaplatenie  dane z príjmov fyzickej osoby, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/23951/08/Holl zo dňa 10.06.2008.
 3. Nezaplatenie  dane z príjmov fyzickej osoby, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/23928/08/Holl zo dňa 10.06.2008.
 4. Nezaplatenie  dane z príjmov fyzickej osoby, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/23946/08/Holl zo dňa 10.06.2008.
 5. Nezaplatenie   pokuty, ktorá bola uložená rozhodnutím č.648/230/43055/07/Holl zo dňa 10.08.2007.

 

Výška zabezpečenej pohľadávky

151.056,59 Eur

Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva :

Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam vydané Daňovým  úradom Piešťany dňa 3.9.2008 č. 648/340/43193/08/Tra, ktoré sa stalo vykonateľným dňa 22.10.2008 a právoplatným dňa 6.11.2008. Záložné právo vzniklo záznamom do katastra nehnuteľností číslo Z 1629/08

číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok :

8/S-1, 8/S-2, 8/S-3, 8/S-4, 8/S-5

Deň zapísania majetku do súpisu :

15.4.2015

Dôvod zapísania

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor    

Poznámka :

nehnuteľnosť je v režime BSM s manželkou Daniela Orihelová, rod. Rusnáková, bytom Potočná č. 25/25, Veľké Kostoľany BSM nebolo vysporiadané

 

por. číslo :

2

Popis :

pozemok  - parcela registra „C“ 

Obec

Drahovce   

Štát :

SR

názov katastrálneho územia :

Drahovce

číslo listu vlastníctva

1606

Parcelné číslo :

2308/6

Druh :

Záhrady 

Výmera:

452 m²

Podiel :

1/1

súpisová hodnota

5.000 Eur

údaje zabezpečeného veriteľa :

SR – Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, Trnava

Druh zabezpečovacieho práva :

záložné právo

Poradie zabezpečovacieho práva

Prvé

Opis zabezpečenej pohľadávky

 1. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určený platobným výmerom č. 648/230/29757/08/Holl zo dňa 19.6.2008
 2. Nezaplatenie  dane z príjmov fyzickej osoby, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/23951/08/Holl zo dňa 10.06.2008.
 3. Nezaplatenie  dane z príjmov fyzickej osoby, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/23928/08/Holl zo dňa 10.06.2008.
 4. Nezaplatenie  dane z príjmov fyzickej osoby, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/23946/08/Holl zo dňa 10.06.2008.
 5. Nezaplatenie   pokuty, ktorá bola uložená rozhodnutím č.648/230/43055/07/Holl zo dňa 10.08.2007.

 

Výška zabezpečenej pohľadávky

151.056,59 Eur

Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva :

Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam vydané Daňovým  úradom Piešťany dňa 3.9.2008 č. 648/340/43193/08/Tra, ktoré sa stalo vykonateľným dňa 22.10.2008 a právoplatným dňa 6.11.2008. Záložné právo vzniklo záznamom do katastra nehnuteľností číslo Z 1629/08

číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok :

8/S-1, 8/S-2, 8/S-3, 8/S-4, 8/S-5

Deň zapísania majetku do súpisu :

15.4.2015

Dôvod zapísania

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor    

Poznámka :

nehnuteľnosť je v režime BSM s manželkou Daniela Orihelová, rod. Rusnáková, bytom Potočná č. 25/25, Veľké Kostoľany BSM nebolo vysporiadané

 

por. číslo :

3

Popis :

pozemok  - parcela registra „E“

Obec

Veľké Kostoľany    

Štát :

SR

názov katastrálneho územia :

Veľké Kostoľany

číslo listu vlastníctva

309

Parcelné číslo :

1907

Druh :

Lesné pozemky  

Výmera:

370 m²

Podiel :

1/9

súpisová hodnota

500 Eur

údaje zabezpečeného veriteľa :

SR – Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, Trnava

Druh zabezpečovacieho práva :

záložné právo

Poradie zabezpečovacieho práva

Prvé

Opis zabezpečenej pohľadávky

 1. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29736/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 2. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29782/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 3. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29873/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 4. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29828/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 5. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29859/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 6. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29770/08/Holl zo dňa 19.06.2008.

 

Výška zabezpečenej pohľadávky

139.071,36  Eur

Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva :

Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam vydané Daňovým  úradom Piešťany dňa 24.9.2008 č. 648/340/45603/08/Tra, ktoré sa stalo vykonateľným dňa 11.11.2008 a právoplatným dňa 26.11.2008. Záložné právo vzniklo záznamom do katastra nehnuteľností číslo Z 1780/08

číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok :

8/S-6, 8/S-7, 8/S-8, 8/S-9, 8/S-10, 8/S-11

Deň zapísania majetku do súpisu :

15.4.2015

Dôvod zapísania

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor    

 

por. číslo :

4

Popis :

pozemok – parcela registra „E“

Obec

Veľké Kostoľany    

Štát :

SR

názov katastrálneho územia :

Veľké Kostoľany

číslo listu vlastníctva

309

Parcelné číslo :

2510

Druh :

orná pôda   

Výmera:

1464 m²

Podiel :

1/9

súpisová hodnota

500 Eur

údaje zabezpečeného veriteľa :

SR – Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, Trnava

Druh zabezpečovacieho práva :

záložné právo

Poradie zabezpečovacieho práva

Prvé

Opis zabezpečenej pohľadávky

 1. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29736/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 2. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29782/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 3. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29873/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 4. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29828/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 5. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29859/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 6. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29770/08/Holl zo dňa 19.06.2008.

 

Výška zabezpečenej pohľadávky

139.071,36  Eur

Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva :

Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam vydané Daňovým  úradom Piešťany dňa 24.9.2008 č. 648/340/45603/08/Tra, ktoré sa stalo vykonateľným dňa 11.11.2008 a právoplatným dňa 26.11.2008. Záložné právo vzniklo záznamom do katastra nehnuteľností číslo Z 1780/08

číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok :

8/S-6, 8/S-7, 8/S-8, 8/S-9, 8/S-10, 8/S-11

Deň zapísania majetku do súpisu :

15.4.2015

Dôvod zapísania

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor    

 

por. číslo :

5

Popis :

pozemok  - parcela registra „E“

Obec

Veľké Kostoľany    

Štát :

SR

názov katastrálneho územia :

Veľké Kostoľany

číslo listu vlastníctva

3693

Parcelné číslo :

1378

Druh :

orná pôda   

Výmera:

385 m²

Podiel :

1/9

súpisová hodnota

500 Eur

údaje zabezpečeného veriteľa :

SR – Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, Trnava

Druh zabezpečovacieho práva :

záložné právo

Poradie zabezpečovacieho práva

Prvé

Opis zabezpečenej pohľadávky

 1. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29736/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 2. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29782/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 3. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29873/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 4. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29828/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 5. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29859/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 6. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29770/08/Holl zo dňa 19.06.2008.

 

Výška zabezpečenej pohľadávky

139.071,36  Eur

Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva :

Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam vydané Daňovým  úradom Piešťany dňa 24.9.2008 č. 648/340/45603/08/Tra, ktoré sa stalo vykonateľným dňa 11.11.2008 a právoplatným dňa 26.11.2008. Záložné právo vzniklo záznamom do katastra nehnuteľností číslo Z 1780/08

číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok :

8/S-6, 8/S-7, 8/S-8, 8/S-9, 8/S-10, 8/S-11

Deň zapísania majetku do súpisu :

15.4.2015

Dôvod zapísania

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor    

 

por. číslo :

6

Popis :

pozemok  - parcela registra „E“

Obec

Veľké Kostoľany    

Štát :

SR

názov katastrálneho územia :

Veľké Kostoľany

číslo listu vlastníctva

3693

Parcelné číslo :

1379

Druh :

orná pôda   

Výmera:

385 m²

Podiel :

1/9

súpisová hodnota

500 Eur

údaje zabezpečeného veriteľa :

SR – Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, Trnava

Druh zabezpečovacieho práva :

záložné právo

Poradie zabezpečovacieho práva

Prvé

Opis zabezpečenej pohľadávky

 1. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29736/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 2. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29782/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 3. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29873/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 4. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29828/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 5. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29859/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 6. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29770/08/Holl zo dňa 19.06.2008.

 

Výška zabezpečenej pohľadávky

139.071,36  Eur

Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva :

Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam vydané Daňovým  úradom Piešťany dňa 24.9.2008 č. 648/340/45603/08/Tra, ktoré sa stalo vykonateľným dňa 11.11.2008 a právoplatným dňa 26.11.2008. Záložné právo vzniklo záznamom do katastra nehnuteľností číslo Z 1780/08

číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok :

8/S-6, 8/S-7, 8/S-8, 8/S-9, 8/S-10, 8/S-11

Deň zapísania majetku do súpisu :

15.4.2015

Dôvod zapísania

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor    

 

por. číslo :

7

Popis :

pozemok – parcela registra „C“

Obec

Veľké Kostoľany    

Štát :

SR

názov katastrálneho územia :

Veľké Kostoľany

číslo listu vlastníctva

3607

Parcelné číslo :

238/31

Druh :

Zastavané plochy a nádvoria     

Výmera:

2 m²

Podiel :

1/9

súpisová hodnota

500 Eur

údaje zabezpečeného veriteľa :

SR – Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, Trnava

Druh zabezpečovacieho práva :

záložné právo

Poradie zabezpečovacieho práva

Prvé

Opis zabezpečenej pohľadávky

 1. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29736/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 2. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29782/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 3. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29873/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 4. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29828/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 5. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29859/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 6. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29770/08/Holl zo dňa 19.06.2008.

 

Výška zabezpečenej pohľadávky

139.071,36  Eur

Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva :

Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam vydané Daňovým  úradom Piešťany dňa 24.9.2008 č. 648/340/45603/08/Tra, ktoré sa stalo vykonateľným dňa 11.11.2008 a právoplatným dňa 26.11.2008. Záložné právo vzniklo záznamom do katastra nehnuteľností číslo Z 1780/08

číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok :

8/S-6, 8/S-7, 8/S-8, 8/S-9, 8/S-10, 8/S-11

Deň zapísania majetku do súpisu :

15.4.2015

Dôvod zapísania

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor    

 

por. číslo :

8

Popis :

pozemok – parcela registra „C“

Obec

Veľké Kostoľany    

Štát :

SR

názov katastrálneho územia :

Veľké Kostoľany

číslo listu vlastníctva

3607

Parcelné číslo :

2881/3

Druh :

Záhrady     

Výmera:

33 m²

Podiel :

1/9

súpisová hodnota

1.000 Eur

údaje zabezpečeného veriteľa :

SR – Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, Trnava

Druh zabezpečovacieho práva :

záložné právo

Poradie zabezpečovacieho práva

Prvé

Opis zabezpečenej pohľadávky

 1. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29736/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 2. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29782/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 3. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29873/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 4. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29828/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 5. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29859/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 6. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29770/08/Holl zo dňa 19.06.2008.

 

Výška zabezpečenej pohľadávky

139.071,36  Eur

Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva :

Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam vydané Daňovým  úradom Piešťany dňa 24.9.2008 č. 648/340/45603/08/Tra, ktoré sa stalo vykonateľným dňa 11.11.2008 a právoplatným dňa 26.11.2008. Záložné právo vzniklo záznamom do katastra nehnuteľností číslo Z 1780/08

číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok :

8/S-6, 8/S-7, 8/S-8, 8/S-9, 8/S-10, 8/S-11

Deň zapísania majetku do súpisu :

15.4.2015

Dôvod zapísania

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor    

 

por. číslo :

9

Popis :

pozemok – parcela registra „C“

Obec

Veľké Kostoľany    

Štát :

SR

názov katastrálneho územia :

Veľké Kostoľany

číslo listu vlastníctva

3607

Parcelné číslo :

2881/4

Druh :

Záhrady     

Výmera:

40 m²

Podiel :

1/9

súpisová hodnota

1.100 Eur

údaje zabezpečeného veriteľa :

SR – Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, Trnava

Druh zabezpečovacieho práva :

záložné právo

Poradie zabezpečovacieho práva

Prvé

Opis zabezpečenej pohľadávky

 1. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29736/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 2. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29782/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 3. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29873/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 4. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29828/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 5. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29859/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 6. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29770/08/Holl zo dňa 19.06.2008.

 

Výška zabezpečenej pohľadávky

139.071,36  Eur

Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva :

Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam vydané Daňovým  úradom Piešťany dňa 24.9.2008 č. 648/340/45603/08/Tra, ktoré sa stalo vykonateľným dňa 11.11.2008 a právoplatným dňa 26.11.2008. Záložné právo vzniklo záznamom do katastra nehnuteľností číslo Z 1780/08

číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok :

8/S-6, 8/S-7, 8/S-8, 8/S-9, 8/S-10, 8/S-11

Deň zapísania majetku do súpisu :

15.4.2015

Dôvod zapísania

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor    

 

por. číslo :

10

Popis :

pozemok – parcela registra „C“

Obec

Veľké Kostoľany    

Štát :

SR

názov katastrálneho územia :

Veľké Kostoľany

číslo listu vlastníctva

3650

Parcelné číslo :

2881/31

Druh :

Záhrady     

Výmera:

49 m²

Podiel :

1/9

súpisová hodnota

500 Eur

údaje zabezpečeného veriteľa :

SR – Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, Trnava

Druh zabezpečovacieho práva :

záložné právo

Poradie zabezpečovacieho práva

Prvé

Opis zabezpečenej pohľadávky

 1. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29736/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 2. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29782/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 3. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29873/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 4. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29828/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 5. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29859/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 6. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29770/08/Holl zo dňa 19.06.2008.

 

Výška zabezpečenej pohľadávky

139.071,36  Eur

Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva :

Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam vydané Daňovým  úradom Piešťany dňa 24.9.2008 č. 648/340/45603/08/Tra, ktoré sa stalo vykonateľným dňa 11.11.2008 a právoplatným dňa 26.11.2008. Záložné právo vzniklo záznamom do katastra nehnuteľností číslo Z 1780/08

číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok :

8/S-6, 8/S-7, 8/S-8, 8/S-9, 8/S-10, 8/S-11

Deň zapísania majetku do súpisu :

15.4.2015

Dôvod zapísania

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor    

 

por. číslo :

11

Popis :

pozemok – parcela registra „C“

Obec

Veľké Kostoľany    

Štát :

SR

názov katastrálneho územia :

Veľké Kostoľany

číslo listu vlastníctva

3650

Parcelné číslo :

2881/32

Druh :

Záhrady     

Výmera:

45 m²

Podiel :

1/9

súpisová hodnota

500 Eur

údaje zabezpečeného veriteľa :

SR – Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, Trnava

Druh zabezpečovacieho práva :

záložné právo

Poradie zabezpečovacieho práva

Prvé

Opis zabezpečenej pohľadávky

 1. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29736/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 2. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29782/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 3. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29873/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 4. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29828/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 5. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29859/08/Holl zo dňa 19.06.2008.
 6. Nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, ktorá bola určená platobným výmerom č. 648/230/29770/08/Holl zo dňa 19.06.2008.

 

Výška zabezpečenej pohľadávky

139.071,36  Eur

Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva :

Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam vydané Daňovým  úradom Piešťany dňa 24.9.2008 č. 648/340/45603/08/Tra, ktoré sa stalo vykonateľným dňa 11.11.2008 a právoplatným dňa 26.11.2008. Záložné právo vzniklo záznamom do katastra nehnuteľností číslo Z 1780/08

číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok :

8/S-6, 8/S-7, 8/S-8, 8/S-9, 8/S-10, 8/S-11

Deň zapísania majetku do súpisu :

15.4.2015

Dôvod zapísania

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor    

 

 

V Galante dňa  15.04.2015

Vyhotovil  : JUDr. Viera Nováková, správca