(FOP) Pavol Orihel ORO - TRADE, IČO 30101620

Potočná 25, 92207 Veľké Kostoľany

Správcovi JUDr. Viere Novákovej, so sídlom kancelárie Z. ...
Dátum vydania:
29.4.2015
Dátum zverejnenia:
11.05.2015
Zverejnený v OV č.:
87/2015
Autor oznamu:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Spisová značka:
36K/30/2014
ICS:
2114226112
Vydal:
JUDr. Martin Smolko
Vydal FN:
Sudca
Odoslal:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Dlžník/Úpadca:
Pavol Orihel IČO 30101620, , Školská 508/5, 92207 Veľké Kostoľany, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Pavol Orihel IČO 30101620, , Školská 508/5, 92207 Veľké Kostoľany, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Orihel, nar. 02.03.1960, bytom Potočná č. 25/25, 922 07 Veľké Kostoľany, správcom ktorého je JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
Rozhodnutie:
Správcovi JUDr. Viere Novákovej, so sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta, p o u k a z u j e nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 212,11 eura. Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 212,11 eura evidovaného pod pol. reg. D19 8314, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Oznam: