(PO) OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii, IČO 36207195

Vstupný areál U.S.Steel , 04454 Košice

O Z N A M Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného ko...
Dátum vydania:
12.5.2015
Dátum zverejnenia:
19.05.2015
Zverejnený v OV č.:
93/2015
Autor oznamu:
Okresný súd Košice I
Spisová značka:
26K/64/2013
ICS:
7113231595
Vydal:
JUDr. Michal Leščinský
Vydal FN:
vyšší súdny úradník
Odoslal:
Okresný súd Košice I
Dlžník/Úpadca:
OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii IČO 36207195, , Vstupný areál U.S.Steel 04454 Košice, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Milan Ház , Bankov 3, 04001 Košice, Slovenská republika OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii IČO 36207195, , Vstupný areál U.S.Steel 04454 Košice, Slovenská republika
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
O Z N A M Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii, so sídlom Vstupný areál U.S. Steel, Košice 044 54, IČO: 36 207 195 uznesením zo dňa 10.04.2015 č.k. 26K/64/2013-1390 potvrdil prevod pohľadávok do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto konkurzného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice a konkurzného veriteľa: Colný úrad Košice, so sídlom Národná trieda 27, Košice. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.05.2015.