(PO) OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii, IČO 36207195

Vstupný areál U.S.Steel , 04454 Košice

Zrušenie konkurzu
Dátum vydania:
29.1.2016
Dátum zverejnenia:
08.02.2016
Zverejnený v OV č.:
25/2016
Autor oznamu:
Okresný súd Košice I
Spisová značka:
26K/64/2013
ICS:
7113231595
Vydal:
JUDr. Róbert Zsiga
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Košice I
Dlžník/Úpadca:
OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii IČO 36207195, , Vstupný areál U.S.Steel 04454 Košice, Slovenská republika
Navrhovatelia:
OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii IČO 36207195, , Vstupný areál U.S.Steel 04454 Košice, Slovenská republika Milan Ház , Bankov 3, 04001 Košice, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii, so sídlom Vstupný areál U.S. Steel, Košice 044 54, IČO: 36 207 195 v zastúpení: Milan Ház, likvidátor, so sídlom kancelárie Bankov č. 3, Košice 040 01 o návrhu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku takto
Rozhodnutie:
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii, so sídlom Vstupný areál U.S. Steel, Košice 044 54, IČO: 36 207 195, pre nedostatok majetku. N e p r i z n á v a správcovi podstaty: JUDr. Igor Varga, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S898, odmenu a náhradu výdavkov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§205 ods. 1 O.s.p.). Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Oznam: