(PO) PREFA Sučany, a.s., IČO 31561748

Podhradská cesta 2, 03852 Sučany

Povoľuje navrhovateľovi KŠ PREFA s.r.o., so sídlom Ohradn...
Dátum vydania:
12.2.2016
Dátum zverejnenia:
18.02.2016
Zverejnený v OV č.:
33/2016
Autor oznamu:
Okresný súd Žilina
Spisová značka:
4R/1/2012
ICS:
5112211357
Vydal:
JUDr., Ing. Katarína Muráriková
Vydal FN:
Vyšší súdny úradník
Odoslal:
Okresný súd Žilina
Dlžník/Úpadca:
PREFA Sučany, a.s. IČO 31561748, , Podhradská cesta 2, 03852 Sučany, Slovenská republika
Navrhovatelia:
PREFA Sučany, a.s. IČO 31561748, , Podhradská cesta 2, 03852 Sučany, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PREFA Sučany, a.s., so sídlom Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 31 561 748, správcom ktorého je: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, v časti o návrhu navrhovateľa: KŠ PREFA s.r.o., so sídlom Ohradní 1394/61, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 29 024 064, na vstup do konkurzného konania, takto
Rozhodnutie:
Povoľuje navrhovateľovi KŠ PREFA s.r.o., so sídlom Ohradní 1394/61, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 29 024 064, vstup do konkurzného konania na miesto veriteľa Skanska a.s., so sídlom Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 262 71 303, v rozsahu pohľadávky vo výške 82.045,74 eur, vedenej v zozname pohľadávok pod číslom 366 a v rozsahu pohľadávky vo výške 73.135,21 eur, vedenej v zozname pohľadávok pod číslom 367.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prechod pohľadávok priamo týka. Odvolanie je potrebné podať na Okresnom súde Žilina v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom počte vyhotovení. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.
Oznam: