(PO) PREFA Sučany, a.s., IČO 31561748

Podhradská cesta 2, 03852 Sučany

Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení pr...
Dátum vydania:
12.2.2016
Dátum zverejnenia:
18.02.2016
Zverejnený v OV č.:
33/2016
Autor oznamu:
Okresný súd Žilina
Spisová značka:
4R/1/2012
ICS:
5112211357
Vydal:
JUDr. Jaroslav Macek
Vydal FN:
Sudca
Odoslal:
Okresný súd Žilina
Dlžník/Úpadca:
PREFA Sučany, a.s. IČO 31561748, , Podhradská cesta 2, 03852 Sučany, Slovenská republika
Navrhovatelia:
PREFA Sučany, a.s. IČO 31561748, , Podhradská cesta 2, 03852 Sučany, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PREFA Sučany, a.s., so sídlom Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 31 561 748, správcom ktorého je: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, takto
Rozhodnutie:
Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí mimo iné skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako tritisíc eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej fotokópiu, vrátane príloh. Správca je povinný vždy do 10 dní od uplynutia kalendárneho štvrťroka predkladať súdu výpis z evidencie pohľadávok proti podstate s vyznačením pohľadávok proti podstate, ktoré boli zaplatené a dňa, kedy sa tak stalo (§ 87 ods. 10 zákona č. 7/2005 Z.z.). Správca je povinný súdu oznámiť zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, zostavený podľa § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. a zároveň ho predložiť do 5 dní odo dňa zverejnenia oznamu o jeho zostavení v Obchodnom vestníku. Správca je povinný doručiť súdu návrh čiastočného a konečného rozvrhu výťažku, a to ešte pred jeho predložením príslušnému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné náležitosti a prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý. Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Oznam: