(PO) OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii, IČO 36207195

Vstupný areál U.S.Steel , 04454 Košice

O Z N A M Okresný súd Košice I v právnej veci dlžníka...
Dátum vydania:
3.3.2016
Dátum zverejnenia:
10.03.2016
Zverejnený v OV č.:
48/2016
Autor oznamu:
Okresný súd Košice I
Spisová značka:
26K/64/2013
ICS:
7113231595
Vydal:
JUDr. Michal Leščinský
Vydal FN:
vyšší súdny úradník
Odoslal:
Okresný súd Košice I
Dlžník/Úpadca:
OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii IČO 36207195, , Vstupný areál U.S.Steel 04454 Košice, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Milan Ház , Bankov 3, 04001 Košice, Slovenská republika OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii IČO 36207195, , Vstupný areál U.S.Steel 04454 Košice, Slovenská republika
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
O Z N A M Okresný súd Košice I v právnej veci dlžníka: OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii, so sídlom Vstupný areál U.S. Steel, Košice 044 54, IČO: 36 207 195 uznesením č.k. 26K/64/2013 - 1438 zo dňa 29.01.2016 zrušil konkurz na majetok dlžníka pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.02.2016.