(PO) PREFA Sučany, a.s., IČO 31561748

Podhradská cesta 2, 03852 Sučany

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na m...
Dátum vydania:
9.3.2016
Dátum zverejnenia:
15.03.2016
Zverejnený v OV č.:
51/2016
Autor oznamu:
Okresný súd Žilina
Spisová značka:
4R/1/2012
ICS:
5112211357
Vydal:
JUDr., Ing. Katarína Muráriková
Vydal FN:
vyšší súdny úradník
Odoslal:
Okresný súd Žilina
Dlžník/Úpadca:
PREFA Sučany, a.s. IČO 31561748, , Podhradská cesta 2, 03852 Sučany, Slovenská republika
Navrhovatelia:
PREFA Sučany, a.s. IČO 31561748, , Podhradská cesta 2, 03852 Sučany, Slovenská republika
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PREFA Sučany, a.s., so sídlom Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 31 561 748, uznesením 4R 1/2012-2372 zo dňa 12.2. 2016 povolil navrhovateľovi KŠ PREFA s.r.o., so sídlom Ohradní 1394/61, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 29 024 064, vstup do konkurzného konania na miesto veriteľa Skanska a.s., so sídlom Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 262 71 303, v rozsahu pohľadávky vo výške 82.045,74 eur, vedenej v zozname pohľadávok pod číslom 366 a v rozsahu pohľadávky vo výške 73.135,21 eur, vedenej v zozname pohľadávok pod číslom 367. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 8.3. 2016.