(FOP) Pavol Orihel ORO - TRADE, IČO 30101620

Potočná 25, 92207 Veľké Kostoľany

Dátum vydania:
15.3.2016
Dátum zverejnenia:
23.03.2016
Zverejnený v OV č.:
57/2016
Autor oznamu:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Spisová značka:
36K/30/2014
ICS:
2114226112
Vydal:
JUDr. Vanda Drobná
Vydal FN:
vyšší súdny úradník
Odoslal:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Dlžník/Úpadca:
Pavol Orihel IČO 30101620, , Školská 508/5, 92207 Veľké Kostoľany, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Pavol Orihel IČO 30101620, , Školská 508/5, 92207 Veľké Kostoľany, Slovenská republika
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
O Z N A M Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Orihel, bytom Potočná č. 25/25, 922 07 Veľké Kostoľany, správcom ktorého je JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta, uznesením č.k. 36K/30/2014-264 zo dňa 12.02.2016, potvrdil prevod pohľadávky z veriteľa SR- Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 01 Trnava na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 77 60 65, v rozsahu pohľadávok vo výške 865 170,02 eur. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.03.2016. V Trnave, dňa 15.03.2016 JUDr. Vanda Drobná vyšší súdny úradník