(FOP) Pavol Orihel ORO - TRADE, IČO 30101620

Potočná 25, 92207 Veľké Kostoľany

Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávky z veriteľa Úrad ...
Dátum vydania:
22.3.2016
Dátum zverejnenia:
30.03.2016
Zverejnený v OV č.:
60/2016
Autor oznamu:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Spisová značka:
36K/30/2014
ICS:
2114226112
Vydal:
JUDr. Vanda Drobná
Vydal FN:
vyšší súdny úradník
Odoslal:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Dlžník/Úpadca:
Pavol Orihel IČO 30101620, , Školská 508/5, 92207 Veľké Kostoľany, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Pavol Orihel IČO 30101620, , Školská 508/5, 92207 Veľké Kostoľany, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Orihel, narodený 02.03.1960, Potočná č.25/25, 922 07 Veľké Kostoľany, správcom ktorého je JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta, o návrhu nadobúdateľa pohľadávok: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
Rozhodnutie:
Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávky z veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, IČO: 30 796 482 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v rozsahu pohľadávok vo výške 100,00 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Oznam: