(PO) OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii, IČO 36207195

Vstupný areál U.S.Steel , 04454 Košice

Odvolanie správcu
Dátum vydania:
12.4.2016
Dátum zverejnenia:
18.04.2016
Zverejnený v OV č.:
73/2016
Autor oznamu:
Okresný súd Košice I
Spisová značka:
26K/64/2013
ICS:
7113231595
Vydal:
JUDr. Michal Leščinský
Vydal FN:
vyšší súdny úradník
Odoslal:
Okresný súd Košice I
Dlžník/Úpadca:
OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii IČO 36207195, , Vstupný areál U.S.Steel 04454 Košice, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Milan Ház , Bankov 3, 04001 Košice, Slovenská republika OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii IČO 36207195, , Vstupný areál U.S.Steel 04454 Košice, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzného konania na majetok úpadcu: OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii, so sídlom Vstupný areál U.S. Steel, Košice 044 54, IČO: 36 207 195 v zastúpení: Milan Ház, likvidátor, so sídlom kancelárie Bankov č. 3, Košice 040 01 o odvolanie správcu z funkcie takto
Rozhodnutie:
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Igor Varga, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S898.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Oznam: